SFS 2020:308 Lag om ändring i lagen (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

SFS2020-308.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1215) om ändring i lagen

(2009:366) om handel med läkemedel

Utfärdad den 15 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till
lagen (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20:262.

SFS

2020:308

Publicerad
den

16 maj 2020