SFS 2020:309 Lag om ändring i lagen (2018:1216) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-309.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1216) om ändring i

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 15 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till
lagen (2018:1216) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20:262.

SFS

2020:309

Publicerad
den

16 maj 2020