SFS 2020:311 Lag om ändring i lagen (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

SFS2020-311.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1996) om ändring i

patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 15 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att punkt 1 i ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelserna till lagen (2018:1996) om ändring i patientsäkerhets-
lagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20:262.

SFS

2020:311

Publicerad
den

16 maj 2020