SFS 2020:312 Lag om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

SFS2020-312.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och

sjukvårdslagen (2017:30)

Utfärdad den 15 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att punkt 1 i ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelserna till lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30) ska ha följande lydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20:262.

SFS

2020:312

Publicerad
den

16 maj 2020