SFS 2020:313 Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter

SFS2020-313.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska

produkter

Utfärdad den 15 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:584) om medi-
cintekniska produkter att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-
melserna till lagen (2017:930) om ändring i den lagen ska ha följande
lydelse.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för organ för bedömning av

överensstämmelse som fram till och med den 25 maj 2021 utses och anmäls
enligt rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för
implantation, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/47/EG och rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medi-
cintekniska produkter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2007/47/EG.

Denna lag träder i kraft den 26 maj 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:161, bet. 2019/20:SoU23, rskr. 2019/20:263.

SFS

2020:313

Publicerad
den

16 maj 2020