SFS 2020:314 Lag om ändring i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

SFS2020-314.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:791) om ackreditering och

teknisk kontroll

Utfärdad den 15 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:791) om ackredi-
tering och teknisk kontroll att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbe-
stämmelserna till lagen (2017:931) om ändring i den lagen ska ha följande
lydelse.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för organ för bedömning av

överensstämmelse som fram till och med den 25 maj 2021 utses och anmäls
enligt rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för
implantation, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/47/EG och rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om
medicintekniska produkter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2007/47/EG.

Denna lag träder i kraft den 26 maj 2020.

På regeringens vägnar

ANNA HALLBERG

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2019/20:161, bet. 2019/20:SoU23, rskr. 2019/20:263.

SFS

2020:314

Publicerad
den

16 maj 2020