SFS 2020:316 Förordning om ändring i förordningen (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket

SFS2020-316.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:57) med instruktion för

Läkemedelsverket

Utfärdad den 15 maj 2020

Regeringen föreskriver att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-
melserna till förordningen (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket
ska ha följande lydelse.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för organ för bedömning av

överensstämmelse som fram till och med den 25 maj 2021 utses och anmäls
enligt rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för im-
plantation, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/47/EG och rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicin-
tekniska produkter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/47/EG.

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:316

Publicerad
den

16 maj 2020