SFS 2020:316 Förordning om ändring i förordningen (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket

SFS2020-316.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:57) med instruktion för

Läkemedelsverket

Utfärdad den 15 maj 2020

Regeringen föreskriver att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-
melserna till förordningen (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket
ska ha följande lydelse.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för organ för bedömning av

överensstämmelse som fram till och med den 25 maj 2021 utses och anmäls
enligt rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för im-
plantation, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/47/EG och rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicin-
tekniska produkter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/47/EG.

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:316

Publicerad
den

16 maj 2020