SFS 2020:317 Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

SFS2020-317.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot

olyckor

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:789) om skydd mot
olyckor1

dels att 4 kap. 23 § och bilagan till förordningen ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 kap. 23 § ska utgå,
dels att 4 kap. 17, 18, 21, 24�30 §§ och rubriken närmast före 4 kap. 17 §

ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 4 kap. 21 a�d §§, och närmast

före 4 kap. 24 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.
Information till allmänheten om radiologiska nödsituationer2
17 §3 Med radiologisk nödsituation avses vid tillämpning av 18�20 §§ en
plötsligt inträffad händelse som

1. inbegriper en strålkälla,
2. har medfört eller kan befaras medföra skada, och
3. kräver omedelbara åtgärder.

18 §4 En länsstyrelse ska säkerställa att den befolkning som sannolikt
kommer att beröras i händelse av en radiologisk nödsituation ges informa-
tion om de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och de regler som gäller i en
sådan situation.

Länsstyrelsen ska vidare, i fall som avses i 4 kap. 6 § lagen (2003:778)

om skydd mot olyckor, säkerställa att den befolkning som faktiskt berörs i
händelse av en radiologisk nödsituation omedelbart underrättas om fakta om
olyckan, de regler som gäller för befolkningen och de hälsoskyddsåtgärder
som ska vidtas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare

föreskrifter om vad denna information ska innehålla.

21 §5 En länsstyrelse ska, efter att ha låtit berörda myndigheter, kommuner
och regioner yttra sig och i samverkan med länsstyrelser i närliggande län,
upprätta ett program för räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778)

1 Senaste lydelse av

4 kap. 23 § 2008:439

bilagan 2008:439.

2 Senaste lydelse 2018:509.

3 Senaste lydelse 2018:509. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort.

4 Senaste lydelse 2018:509.

5 Senaste lydelse 2019:1048.

SFS

2020:317

Publicerad
den

19 maj 2020

background image

2

SFS

2020:317

om skydd mot olyckor och saneringen enligt 4 kap. 8 § samma lag. Pro-
grammet ska behandla

1. organisation och ledning,
2. samband,
3. strålningsmätning,
4. information och varning till allmänheten,
5. personella och materiella resurser i länet,
6. skyddsåtgärder,
7. saneringsmetoder, och
8. andra frågor av betydelse för beredskapen.
Programmet ska utgå från en analys av riskerna vid en olyckshändelse

med hänsyn till de lokala förutsättningarna.

21 a § Programmen ska

1. för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp innehålla

uppgifter om

a) en inre beredskapszon, ca 5 kilometer från anläggningen,
b) en yttre beredskapszon, ca 25 kilometer från anläggningen, och
2. för kärnbränslefabriken i Västerås innehålla uppgifter om en bered-

skapszon, ca 700 meter från anläggningen.

Kraven på innehåll i programmen enligt första stycket gäller endast läns-

styrelser som berörs av beredskapszoner.

21 b § Programmen ska

1. för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp innehålla

uppgifter om en planeringszon, ca 100 kilometer från anläggningen, och

2. för centrala mellanlagret för använt kärnbränsle i Simpevarp innehålla

uppgifter om en planeringszon, ca 2 kilometer från anläggningen.

Kraven på innehåll i programmen enligt första stycket gäller endast läns-

styrelser som berörs av planeringszoner.

21 c § Beredskapszonernas och planeringszonernas exakta utformning
fastställs av den länsstyrelse där de kärntekniska anläggningarna är belägna
efter att länsstyrelsen hämtat in synpunkter från andra berörda länsstyrelser,
Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap.

21 d § Länsstyrelsen ska regelbundet och på lämpligt sätt informera de
som bor inom en beredskapszon om innehållet i programmet.

Beredskapszoner och planeringszoner
24 §6 Länsstyrelsen ska vidta förberedelser så att befolkningen inom be-
redskapszonerna kan varnas skyndsamt vid utsläpp av radioaktiva ämnen
från den kärntekniska anläggningen eller vid överhängande fara för ett så-
dant utsläpp.

25 § Länsstyrelsen ska förbereda för inomhusvistelse för allmänheten
inom beredskapszonerna.

Länsstyrelsen ska även förbereda för utrymning av allmänheten inom

beredskapszonerna för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp.
Utrymning av den inre beredskapszonen ska kunna prioriteras framför utrym-
ning av den yttre beredskapszonen.

6 Senaste lydelse 2008:439.

background image

3

SFS

2020:317

26 § Länsstyrelsen ska förbereda för strålningsmätningar och utrymning
av allmänheten baserad på strålningsmätningar inom planeringszonerna.

Länsstyrelsen ska även förbereda för inomhusvistelse för allmänheten

inom planeringszonerna för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och
Simpevarp.

27 §7 Inom beredskapszonerna för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals
och Simpevarp ska

1. jodtabletter delas ut till allmänheten i förhand, och
2. en kompletterande utdelning av jodtabletter förberedas.
Inom planeringszonerna för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och

Simpevarp ska en begränsad extrautdelning av jodtabletter till allmänheten
förberedas.

28 § En kommun inom en beredskapszon ska bistå länsstyrelsen i arbetet
med beredskapsplanering.

En kommun inom en planeringszon ska bistå länsstyrelsen i arbetet med

strålningsmätning och rapportering av mätresultat genom att ställa personal
och nödvändig egendom till förfogande.

29 §8 Länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar, Hallands, Skåne och Väster-
bottens län ska bistå andra länsstyrelser i fråga om räddningstjänst enligt
4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Länsstyrelserna ska
organisera sin personalberedskap för sådant bistånd.

Programmen som upprättas av dessa länsstyrelser enligt 21 § ska även

behandla sådant bistånd.

30 §9 Strålsäkerhetsmyndigheten ska ge råd om strålningsmätningar samt
samordna och bistå med strålskyddsbedömningar vid räddningstjänst enligt
4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska även bistå med strålskyddsbedömningar

vid analysen av risker som programmen enligt 21 § andra stycket ska utgå
från.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 21�

21 c §§ och i övrigt den 1 juli 2022.

2. Program, beredskapszoner och planeringszoner enligt de nya bestäm-

melserna i 21�21 c §§ ska dock gälla först från och med den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 2008:1220.

8 Senaste lydelse 2008:439.

9 Senaste lydelse 2008:439.