SFS 2020:318 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2020-318.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 9 b § och 9 kap. 5 a § rätte-
gångsbalken ska ha följande lydelse.

5 kap.
9 b §
2 Vid rättens sammanträden är det förbjudet att med tekniskt hjälp-
medel ta upp bild i eller in i rättssalen, om inte något annat följer av lag.

Förbudet hindrar inte att domstolen tar upp bild i rättssalen när dom-

stolens överfallslarm har utlösts.

Det är förbjudet att sprida bild som har tagits upp i strid med första

stycket, om någon syns på bilden.

9 kap.
5 a §
3 Den som tar upp eller sprider bild i strid med 5 kap. 9 b § döms till
böter eller fängelse i högst sex månader.

Första stycket ska tillämpas också i fråga om en sådan sidosal som avses

i 5 kap. 12 eller 13 §.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:88, bet. 2019/20:JuU39, rskr. 2019/20:260.

2 Senaste lydelse 2019:298.

3 Senaste lydelse 2019:298.

SFS

2020:318

Publicerad
den

21 maj 2020