SFS 2020:321 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-321.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 47 kap. 7 och 8 §§ inkomst-
skattelagen (1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

47 kap.
7 §
3 Om den skattskyldige förvärvar en ersättningsbostad före utgången av
det år då han avyttrar ursprungsbostaden och bosätter sig där senast den
2 maj året därefter, beräknas uppskovsbeloppet på följande sätt.

1. Om ersättningen för ersättningsbostaden är minst lika stor som ersätt-

ningen för ursprungsbostaden, motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten
ökad med tidigare uppskovsbelopp.

2. Om ersättningen för ersättningsbostaden understiger ersättningen för

ursprungsbostaden, motsvarar uppskovsbeloppet så stor del av kapital-
vinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp som ersättningen för ersätt-
ningsbostaden utgör av ersättningen för ursprungsbostaden. Beloppet ska
alltså beräknas enligt följande formel:

(kapitalvinsten + tidigare
uppskovsbelopp) x

ersättningen för ersättningsbostaden
ersättningen för ursprungsbostaden

3. Om ersättningsbostaden är en fastighet och om den skattskyldige har

haft eller avser att ha utgifter för ny-, till- eller ombyggnad av ersättnings-
bostaden under tiden mellan den 2 maj året efter det år då han avyttrade
ursprungsbostaden och den 2 maj andra året efter avyttringen, motsvarar
uppskovsbeloppet kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp, om
den skattskyldige begär det.

Ett uppskovsbelopp enligt första stycket får inte överstiga ett belopp som

motsvarar 3 000 000 kronor multiplicerat med den skattskyldiges andel av
bostaden. �verskjutande del ska tas upp till beskattning.

8 §4 Om den skattskyldige inte förvärvar en ersättningsbostad före ut-
gången av det år då han avyttrar ursprungsbostaden eller inte bosätter sig på
en ersättningsbostad senast den 2 maj året därefter, motsvarar uppskovs-
beloppet kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp.

Ett uppskovsbelopp enligt första stycket får inte överstiga ett belopp som

motsvarar 3 000 000 kronor multiplicerat med den skattskyldiges andel av
bostaden. �verskjutande del ska tas upp till beskattning.

1 Prop. 2019/20:94, bet. 2019/20:SkU18, rskr. 2019/20:252.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2016:1257.

4 Senaste lydelse 2009:1409.

SFS

2020:321

Publicerad
den

21 maj 2020

background image

2

SFS

2020:321

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. Lagen tillämpas första gången på avyttringar som görs efter den 30 juni

2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)