SFS 2020:322 Förordning om ändring i förordningen (2020:208) om stöd vid korttidsarbete

SFS2020-322.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:208) om stöd vid

korttidsarbete

Utfärdad den 20 maj 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:208) om stöd vid
korttidsarbete

dels att 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska föras in tre nya paragrafer, 8 a�c §§, och närmast före

8 a�c §§ nya rubriker av följande lydelse.

3 § En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948) om stöd
vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

1. den ansökande arbetsgivaren,
2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses

i 15 § lagen om stöd vid korttidsarbete,

3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och
4. det belopp som begärs.
Uppgifterna enligt första stycket 3 och 4 ska redovisas för varje arbets-

tagare som preliminärt stöd söks för. Person- eller samordningsnummer ska
anges för varje arbetstagare.

Uppgifterna i en ansökan om preliminärt stöd ska lämnas på heder och

samvete.

4 § En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

1. arbetsgivaren,
2. det eventuella belopp som begärs, och
3. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.
Uppgifterna enligt första stycket 2 och 3 ska redovisas för varje arbets-

tagare som preliminärt stöd lämnats för. Person- eller samordningsnummer
ska anges för varje arbetstagare.

Uppgifterna i en anmälan om avstämning ska lämnas på heder och

samvete.

Underrättelser till Skatteverket och Tillväxtverket
8 a §
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten,
Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Tillväxtverket
ska underrätta handläggande myndighet om det i fråga om arbetsgivare kan
antas att godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttids-
arbete har beslutats felaktigt eller att stöd enligt lagen har beslutats eller
betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skyldigheten gäller dock
inte i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

SFS

2020:322

Publicerad
den

21 maj 2020

background image

SFS

2020:322

2

Anmälan om brott
8 b §
Tillväxtverket ska göra en anmälan till åklagare så snart det finns
anledning att anta att någon har gjort sig skyldig till brott enligt 9 kap. 1�3
och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med lagen (2013:948)
om stöd vid korttidsarbete.

En skyldighet för Skatteverket att anmäla sådana brott finns i 18 kap. 8 §

skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

Skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket
8 c §
Tillväxtverket ska på begäran av Skatteverket lämna de uppgifter om
beslut i ärenden enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete som
behövs för Skatteverkets handläggning enligt den lagen eller för beskattnings-
verksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)