SFS 2020:322 Förordning om ändring i förordningen (2020:208) om stöd vid korttidsarbete

SFS2020-322.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:MRURMA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:CPWOCU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:EYKAKQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2020:208) om st�d vid </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>korttidsarbete </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 20 maj 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2020:208) om st�d vid <br/>korttidsarbete </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 3 och 4 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska f�ras in tre nya paragrafer, 8 ac ��, och n�rmast f�re </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">8 ac �� nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �</b> En ans�kan om prelimin�rt st�d enligt 18 � lagen (2013:948) om st�d <br/>vid korttidsarbete ska inneh�lla uppgifter om </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19">1. den ans�kande arbetsgivaren,<br/>2. huruvida arbetsgivaren �r bunden av ett s�dant kollektivavtal som avses</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i 15 � lagen om st�d vid korttidsarbete, </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19">3. huruvida f�ruts�ttningarna f�r st�d �r uppfyllda, och<br/>4. det belopp som beg�rs.<br/>Uppgifterna enligt f�rsta stycket 3 och 4 ska redovisas f�r varje arbets-</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">tagare som prelimin�rt st�d s�ks f�r. Person- eller samordningsnummer ska <br/>anges f�r varje arbetstagare. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifterna i en ans�kan om prelimin�rt st�d ska l�mnas p� heder och </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">samvete. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 �</b> En anm�lan om avst�mning enligt 29 � lagen (2013:948) om st�d vid <br/>korttidsarbete ska inneh�lla uppgifter om </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19">1. arbetsgivaren,<br/>2. det eventuella belopp som beg�rs, och<br/>3. det eventuella belopp som arbetsgivaren �r skyldig att betala.<br/>Uppgifterna enligt f�rsta stycket 2 och 3 ska redovisas f�r varje arbets-</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">tagare som prelimin�rt st�d l�mnats f�r. Person- eller samordningsnummer <br/>ska anges f�r varje arbetstagare. </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifterna i en anm�lan om avst�mning ska l�mnas p� heder och </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">samvete. </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Underr�ttelser till Skatteverket och Tillv�xtverket <br/>8 a �</b> Arbetsf�rmedlingen, F�rs�kringskassan, Kronofogdemyndigheten, <br/>Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Tillv�xtverket <br/>ska underr�tta handl�ggande myndighet om det i fr�ga om arbetsgivare kan <br/>antas att godk�nnande enligt 5 a � lagen (2013:948) om st�d vid korttids-<br/>arbete har beslutats felaktigt eller att st�d enligt lagen har beslutats eller <br/>betalats ut felaktigt eller med ett f�r h�gt belopp. Skyldigheten g�ller dock <br/>inte i Skatteverkets brottsbek�mpande verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2020:322</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft18">21 maj 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2020:322</b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Anm�lan om brott <br/>8 b �</b> Tillv�xtverket ska g�ra en anm�lan till �klagare s� snart det finns <br/>anledning att anta att n�gon har gjort sig skyldig till brott enligt 9 kap. 13 <br/>och 11 �� brottsbalken, om g�rningen har samband med lagen (2013:948) <br/>om st�d vid korttidsarbete. </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">En skyldighet f�r Skatteverket att anm�la s�dana brott finns i 18 kap. 8 � </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">skattef�rfarandef�rordningen (2011:1261). </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Skyldighet att l�mna uppgifter till Skatteverket <br/>8 c �</b> Tillv�xtverket ska p� beg�ran av Skatteverket l�mna de uppgifter om <br/>beslut i �renden enligt lagen (2013:948) om st�d vid korttidsarbete som <br/>beh�vs f�r Skatteverkets handl�ggning enligt den lagen eller f�r beskattnings-<br/>verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2020. </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft25">Johanna Mihaic <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2020:208) om st�d vid

korttidsarbete

Utf�rdad den 20 maj 2020

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2020:208) om st�d vid
korttidsarbete

dels att 3 och 4 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska f�ras in tre nya paragrafer, 8 ac ��, och n�rmast f�re

8 ac �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

3 � En ans�kan om prelimin�rt st�d enligt 18 � lagen (2013:948) om st�d
vid korttidsarbete ska inneh�lla uppgifter om

1. den ans�kande arbetsgivaren,
2. huruvida arbetsgivaren �r bunden av ett s�dant kollektivavtal som avses

i 15 � lagen om st�d vid korttidsarbete,

3. huruvida f�ruts�ttningarna f�r st�d �r uppfyllda, och
4. det belopp som beg�rs.
Uppgifterna enligt f�rsta stycket 3 och 4 ska redovisas f�r varje arbets-

tagare som prelimin�rt st�d s�ks f�r. Person- eller samordningsnummer ska
anges f�r varje arbetstagare.

Uppgifterna i en ans�kan om prelimin�rt st�d ska l�mnas p� heder och

samvete.

4 � En anm�lan om avst�mning enligt 29 � lagen (2013:948) om st�d vid
korttidsarbete ska inneh�lla uppgifter om

1. arbetsgivaren,
2. det eventuella belopp som beg�rs, och
3. det eventuella belopp som arbetsgivaren �r skyldig att betala.
Uppgifterna enligt f�rsta stycket 2 och 3 ska redovisas f�r varje arbets-

tagare som prelimin�rt st�d l�mnats f�r. Person- eller samordningsnummer
ska anges f�r varje arbetstagare.

Uppgifterna i en anm�lan om avst�mning ska l�mnas p� heder och

samvete.

Underr�ttelser till Skatteverket och Tillv�xtverket
8 a �
Arbetsf�rmedlingen, F�rs�kringskassan, Kronofogdemyndigheten,
Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Tillv�xtverket
ska underr�tta handl�ggande myndighet om det i fr�ga om arbetsgivare kan
antas att godk�nnande enligt 5 a � lagen (2013:948) om st�d vid korttids-
arbete har beslutats felaktigt eller att st�d enligt lagen har beslutats eller
betalats ut felaktigt eller med ett f�r h�gt belopp. Skyldigheten g�ller dock
inte i Skatteverkets brottsbek�mpande verksamhet.

SFS

2020:322

Publicerad
den

21 maj 2020

background image

SFS

2020:322

2

Anm�lan om brott
8 b �
Tillv�xtverket ska g�ra en anm�lan till �klagare s� snart det finns
anledning att anta att n�gon har gjort sig skyldig till brott enligt 9 kap. 13
och 11 �� brottsbalken, om g�rningen har samband med lagen (2013:948)
om st�d vid korttidsarbete.

En skyldighet f�r Skatteverket att anm�la s�dana brott finns i 18 kap. 8 �

skattef�rfarandef�rordningen (2011:1261).

Skyldighet att l�mna uppgifter till Skatteverket
8 c �
Tillv�xtverket ska p� beg�ran av Skatteverket l�mna de uppgifter om
beslut i �renden enligt lagen (2013:948) om st�d vid korttidsarbete som
beh�vs f�r Skatteverkets handl�ggning enligt den lagen eller f�r beskattnings-
verksamheten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2020.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

;