SFS 2020:323 Förordning om ändring i förordningen (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

SFS2020-323.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:775) om

uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss

organiserad brottslighet

Utfärdad den 20 maj 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2016:775) om uppgifts-
skyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet ska ha följande
lydelse.

2 §1 Myndigheter som är skyldiga att lämna uppgifter enligt lagen
(2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad
brottslighet är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten när den bedriver
polisiär verksamhet, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Kriminal-
vården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket,
Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen,
Tillväxtverket och Tullverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:522.

SFS

2020:323

Publicerad
den

21 maj 2020