SFS 2020:324 Förordning om ändring i förordningen (2014:936) om näringsförbud

SFS2020-324.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:936) om näringsförbud

Utfärdad den 20 maj 2020

Regeringen föreskriver att 24 § förordningen (2014:936) om näringsförbud
ska ha följande lydelse.

24 § Kronofogdemyndigheten och Skatteverket ska anmäla till åklagaren
om det finns skäl att misstänka att ett näringsförbud överträds eller har
överträtts eller att den som har fått undantag från ett sådant förbud enligt
35 § lagen (2014:836) om näringsförbud bryter mot sina skyldigheter i den
verksamhet som avses med undantaget, eller mot vad rätten har bestämt i
samband med att den beviljade undantag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2020:324

Publicerad
den

21 maj 2020