SFS 2020:327 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-327.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 40 kap. 1 a § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

40 kap.
1 a §
2 Sekretess gäller i verksamhet med att kontrollera och intyga
stödförklaringar som har lämnats enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska
medborgarinitiativet, för uppgift om en enskilds personliga förhållanden,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör
lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för medborgarinitiativ som

registrerats före den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:102, bet. 2019/20:KU24, rskr. 2019/20:247.

2 Senaste lydelse 2017:1076.

SFS

2020:327

Publicerad
den

21 maj 2020