SFS 2020:328 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

SFS2020-328.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för

fysioterapi

Utfärdad den 20 maj 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1994:1120) om ersättning för
fysioterapi1 ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a § En fysioterapeuts behandling får även genomföras genom digitala
vårdmöten i den utsträckning det är lämpligt, om

1. direkt kontakt med patienter bör undvikas på grund av risk för sprid-

ning av det virus som orsakar covid-19, och

2. den region där fysioterapeuten bedriver sin verksamhet medger det.
Vidare krävs att regionen och fysioterapeuten, eller företrädare för denne,

enats om ett normalarvode och om de villkor som ska gälla för digitala
vårdmöten.

Fysioterapiersättning som lämnas till en fysioterapeut och vikarie i dennes

verksamhet enligt denna paragraf ska räknas in i sammanlagt mottaget
arvode enligt 4 §. Om sammanlagt mottaget arvode för fysiska och digitala
vårdbesök under ett kalenderår överstiger det högsta belopp som anges i
tabellen enligt 4 §, lämnas reducerat normalarvode för digitala vårdmöten
motsvarande hälften av det överenskomna normalarvodet upp till det
ersättningstak som följer av 5 §.

Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Zandra Milton
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:1151.

SFS

2020:328

Publicerad
den

21 maj 2020