SFS 2020:330 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

SFS2020-330.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1121) om

läkarvårdsersättning

Utfärdad den 20 maj 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1994:1121) om läkarvårds-
ersättning ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 a § En läkares vårdinsatser får även genomföras genom digitala vård-
möten om

1. direkt kontakt med patienter bör undvikas på grund av risk för sprid-

ning av det virus som orsakar covid-19, och

2. den region där läkaren bedriver sin verksamhet medger det.
Vidare krävs att regionen och läkaren, eller företrädare för denne, enats

om ett normalarvode och om de villkor som ska gälla för digitala vårdmöten.

Läkarvårdsersättning som lämnas till en läkare och vikarie i dennes verk-

samhet enligt denna paragraf ska räknas in i sammanlagt mottaget arvode
enligt 5 §. Om sammanlagt mottaget arvode för fysiska och digitala
vårdbesök under ett kalenderår överstiger det högsta belopp som anges i
tabellen enligt 5 §, lämnas reducerat normalarvode för digitala vårdmöten
motsvarande hälften av det överenskomna normalarvodet upp till det ersätt-
ningstak som följer av 6 §.

Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Zandra Milton
(Socialdepartementet)

SFS

2020:330

Publicerad
den

21 maj 2020