SFS 2020:332 Förordning om upphandlingsstatistik

SFS2020-332.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphandlingsstatistik

Utfärdad den 20 maj 2020

Regeringen föreskriver1 följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen
(2019:668) om upphandlingsstatistik.

Av 1 § andra stycket förordningen (2015:527) med instruktion för

Upphandlingsmyndigheten framgår att Upphandlingsmyndigheten ska vara
statistikmyndighet enligt lagen om upphandlingsstatistik.

Av 3 § första stycket 2 förordningen (2007:1117) med instruktion för

Konkurrensverket framgår att Konkurrensverket ska vara registermyndighet
enligt lagen om upphandlingsstatistik.

Tillgång till statistikdatabasen
2 §
Innehållet i den statistikdatabas som avses i 4 § lagen (2019:668) om
upphandlingsstatistik ska kostnadsfritt hållas tillgängligt via internet.

Registrering av annonsdatabaser
3 §
Konkurrensverket prövar frågor om registrering av annonsdatabaser
enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Register över registrerade annonsdatabaser
4 §
Konkurrensverket ska föra ett register över de annonsdatabaser som
har beviljats registrering (annonsdatabasregistret).

Krav på registrerade annonsdatabaser

Funktionalitet
5 § En registrerad annonsdatabas ska ha en funktion som gör det möjligt
att identifiera enskilda upphandlingar bland de annonser som publiceras i
annonsdatabasen.

Annonsdatabasen ska även ha funktioner för att upptäcka systematiska fel

i uppgifter i annonser och om annonser samt för att rapportera sådana fel till
berörda upphandlande myndigheter eller enheter och till Upphandlings-
myndigheten.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för infor-

mationssamhällets tjänster.

SFS

2020:332

Publicerad
den

21 maj 2020

background image

SFS

2020:332

2

6 § Varje annons i en registrerad annonsdatabas ska åtföljas av följande
information:

1. enligt vilken lag eller annan författning som upphandlingen genomförs,
2. i vilken registrerad annonsdatabas som annonsen först publicerades,

och

3. ett identifikationsnummer för upphandlingen som är unikt i förhållande

till samtliga registrerade annonsdatabaser.

Tillgänglighet
7 § En registrerad annonsdatabas ska ha en funktion som gör det möjligt
för fysiska personer att kostnadsfritt söka i annonsdatabasens utbud av
publicerade annonser.

Annonsdatabasen ska utformas med hänsyn till samtliga användares

behov.

Servicenivå
8 § En registrerad annonsdatabas ska ha en kundtjänst som användare av
annonsdatabasen kan vända sig till med frågor och synpunkter.

Avgifter
9 §
Konkurrensverket ska ta ut en ansökningsavgift enligt 11 § lagen
(2019:668) om upphandlingsstatistik med ett belopp motsvarande avgifts-
klass 7 i 10 § avgiftsförordningen (1992:191). När avgiften tas ut ska
myndigheten tillämpa bestämmelserna i 9�14 §§ avgiftsförordningen.

Konkurrensverket ska ta ut en årlig registeravgift enligt 11 § lagen om

upphandlingsstatistik på 22 500 kronor av den som driver en registrerad
annonsdatabas.

Avgiftsinkomsterna får disponeras av Konkurrensverket.

Bemyndiganden

Statistikdatabasen
10 § Upphandlingsmyndigheten får, efter att ha gett Konkurrensverket till-
fälle att yttra sig, meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter statistikdatabasen ska innehålla, och
2. vilka uppgifter från och om annonser om upphandling som får begäras

från den som driver en registrerad annonsdatabas.

Upphandlingsmyndigheten får, efter att ha gett Konkurrensverket tillfälle

att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter om driften av statistikdatabasen.

Registrerade annonsdatabaser
11 § Upphandlingsmyndigheten får, efter att ha gett Konkurrensverket till-
fälle att yttra sig, meddela föreskrifter för registrerade annonsdatabaser om
teknisk prestanda.

Upphandlingsmyndigheten får, efter att ha gett Konkurrensverket tillfälle

att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter för registrerade annonsdata-
baser om

1. funktionalitet,
2. tillgänglighet, och
3. servicenivå.

background image

SFS

2020:332

3

Handläggning av ärenden och betalning av avgifter
12 § Konkurrensverket får meddela verkställighetsföreskrifter om hand-
läggningen av ärenden enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik och
om betalningen av avgifter enligt 11 § samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Mikael Pauli
(Finansdepartementet)