SFS 2020:334 Förordning om ändring i förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket

SFS2020-334.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:976) med instruktion

för Rättsmedicinalverket

Utfärdad den 20 maj 2020

Regeringen föreskriver att 2 och 5 §§ förordningen (2007:976) med instruk-
tion för Rättsmedicinalverket ska ha följande lydelse.

2 §1 Myndigheten ska särskilt ansvara för

1. rättspsykiatriska undersökningar i brottmål och läkarintyg som avses i

7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

2. rättsmedicinska obduktioner och andra rättsmedicinska undersök-

ningar,

3. verksamhet med utfärdande av sådana intyg som avses i lagen

(2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,

4. rättsmedicinska åldersbedömningar på uppdrag av domstol, allmän

åklagare, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Migrationsverket,

5. rättsmedicinsk medverkan i övrigt på begäran av domstol, allmän

åklagare, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,

6. rättskemiska och rättsgenetiska undersökningar,
7. information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter och

enskilda,

8. internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde,
9. utvecklingsarbete, forskning och stöd åt forskning av betydelse för

verksamheten, och

10. utredningar om risk för återfall i brottslighet enligt lagen (2006:45)

om omvandling av fängelse på livstid.

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta
ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:331.

SFS

2020:334

Publicerad
den

21 maj 2020