SFS 2020:335 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2020-335.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 20 maj 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:588) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska införas en ny para-
graf, 5 c §, av följande lydelse.

5 c § På begäran av Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska uppgifter
som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1�6 och 11 lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet lämnas ut
från beskattningsdatabasen. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den
utsträckning det behövs för handläggning av folkbokföringsärenden eller
kontroll av uppgifter i folkbokföringsdatabasen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

SFS

2020:335

Publicerad
den

23 maj 2020