SFS 2020:336 Förordning om ändring i förordningen (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel

SFS2020-336.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1501) om statligt stöd

till produktion av biogas som ska användas som

biodrivmedel

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:1501) om statligt stöd
till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel

dels att 9 och 11 §§ förordningen ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till för-

ordningen (2019:654) om ändring i den förordningen ska ha följande
lydelse.

9 §1 Stödet får lämnas i förskott för den beräknade mängd biogas som
utifrån stödmottagarens uppgifter sannolikt kommer att produceras under
perioden den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020.

11 §2 En ansökan om stöd ska göras skriftligen senast den 30 juni 2020 till
Jordbruksverket.

2. Bestämmelserna om återbetalning och återkrav i 17�21 §§ och bestäm-
melsen om skyldighet att lämna underlag i 23 § gäller även stöd som betalats
ut för produktion av biogas under perioden den 1 oktober 2018 till och med
den 30 september 2019 samt under perioden den 1 december 2019 till och
med den 31 maj 2020.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:654.

2 Senaste lydelse 2019:654.

SFS

2020:336

Publicerad
den

23 maj 2020