SFS 2020:337 Förordning om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk

SFS2020-337.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och

konsthantverk

Utfärdad den 20 maj 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till aktörer
inom bildkonst, form och konsthantverk.

Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med

1. de villkor som anges i kapitel I och artikel 53 i kommissionens förord-

ning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier
av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och
108 i fördraget, eller

2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013

om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1 och 6.3 i kommis-

sionens förordning nr 1407/2013 ska utföras av Statens kulturråd.

Ändamålet med statsbidraget
3 §
Ändamålet med statsbidraget är att främja kvalitet, förnyelse och
mångfald samt annan kulturpolitiskt värdefull utveckling inom bildkonst,
form och konsthantverk.

Förutsättningar för statsbidrag
4 §
Statsbidrag får lämnas till aktörer inom bildkonst, form och konsthant-
verk som är verksamma i Sverige. Vid fördelning av statsbidrag ska aktörer
som genom utställning, programverksamhet eller främjande verksamhet
tillgängliggör samtida bildkonst, form och konsthantverk av professionell
art för allmänheten prioriteras.

5 § Statsbidrag får lämnas till aktörer som drivs av sammanslutningar av
konstnärer inom bildkonst, form och konsthantverk som har till huvudsak-
ligt syfte att för konstnärlig produktion ställa verkstads- och produktions-
resurser till medlemmarnas förfogande (kollektivverkstäder).

SFS

2020:337

Publicerad
den

23 maj 2020

background image

SFS

2020:337

2

6 § Statsbidrag får lämnas endast till juridiska personer och enskilda
näringsidkare.

7 § Statsbidrag får lämnas i form av verksamhetsbidrag, projektbidrag eller
utrustningsbidrag.

8 § Statsbidrag får lämnas endast till verksamhet som även har annan
finansiering. Vid fördelning av bidrag ska hänsyn tas till om verksamheten
redan har beviljats annat statligt stöd.

9 § Statsbidrag får inte lämnas till den som har skulder för svenska skatter
eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatt i konkurs.

10 § Ett stöd som omfattar ett belopp motsvarande 500 000 euro eller mer
får endast beviljas om den sökande samtycker till att uppgifter om stödet
offentliggörs enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Ärendenas handläggning
11 §
Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt denna förord-
ning.

12 § En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens
kulturråd. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen
samt en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som aktören

1. tagit emot under det beskattningsår som ansökan lämnas,
2. tagit emot under de två föregående beskattningsåren, och
3. tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigade

kostnader som det stöd som omfattas av ansökan.

13 § Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå
av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 14 § anges.

Redovisning
14 §
Den som har beviljats statsbidrag ska redovisa till Statens kulturråd
hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts och lämna de
övriga uppgifter som Statens kulturråd behöver för uppföljning och
utvärdering.

Hinder mot utbetalning
15 §
Ett statsbidrag får inte betalas ut till ett företag som är föremål för
betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som för-
klarar ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med
den inre marknaden.

16 § Statens kulturråd får besluta att beviljat statsbidrag inte ska betalas
ut, om det finns grund för återbetalning enligt 17 §.

Återbetalning och återkrav
17 §
Mottagaren av ett statsbidrag är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp,

background image

SFS

2020:337

3

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som

avses i 14 §, eller

5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

18 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska Statens kulturråd
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.

19 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 17 § inte har betalats i
rätt tid ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

20 § Om det finns särskilda skäl, får Statens kulturråd helt eller delvis
avstå från krav på återbetalning enligt 17 § eller krav på ränta enligt 19 §.

21 § Statens kulturråd ska vid domstolar och myndigheter och i övrigt
bevaka statens rätt mot stödmottagarna.

Offentliggörande, rapportering och registerföring
22 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Euro-
peiska unionens statsstödsregler.

Bemyndigande
23 §
Statens kulturråd får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

Överklagande
24 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15
och 16 §§ får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2020.
2. Genom förordningen upphävs
a) förordningen (1982:502) om statsbidrag till konsthantverkskooperativ,
b) förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild-

och formområdet, och

c) förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektiv-

verkstäder.

3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för statsbidrag

som har beviljats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)