SFS 2020:340 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

SFS2020-340.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk

kommunikation

Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 6 kap. 22 § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

6 kap.
22 §
3 Den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en
elektronisk kommunikationstjänst och därvid har fått del av eller tillgång till
uppgift som avses i 20 § första stycket ska på begäran lämna

1. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till en myndighet som i ett

särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen
(2010:1932), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för
delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,

2. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och som gäller misstanke om

brott till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller
någon annan myndighet som ska ingripa mot brottet,

3. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och 3 samt uppgift om i vilket

geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns
eller har funnits till Polismyndigheten, om myndigheten finner att uppgiften
behövs i samband med efterforskning av personer som har försvunnit under
sådana omständigheter att det kan befaras att det finns fara för deras liv eller
allvarlig risk för deras hälsa,

4. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Kronofogdemyndigheten

om myndigheten behöver uppgiften i exekutiv verksamhet och myndigheten
finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett
ärende,

5. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Skatteverket, om verket

finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett
ärende som avser kontroll av skatt eller avgift eller rätt folkbokföringsort
enligt folkbokföringslagen (1991:481),

6. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Polismyndigheten, om

myndigheten finner att uppgiften behövs i samband med underrättelse,
efterforskning eller identifiering vid olyckor eller dödsfall eller för att
myndigheten ska kunna fullgöra en uppgift som avses i 12 § polislagen
(1984:387),

1 Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:254.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om

samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskydds-

lagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004.

3 Senaste lydelse 2016:1311.

SFS

2020:340

Publicerad
den

23 maj 2020

background image

SFS

2020:340

2

7. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Polismyndigheten eller en

åklagarmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i ett särskilt
fall för att myndigheten ska kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt
33 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

8. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och 3 till regional alarmerings-

central som avses i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala
alarmeringscentraler,

9. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Finansinspektionen, om

inspektionen finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för utredningen
av en misstänkt överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknads-
missbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,
2003/125/EG och 2004/72/EG,

10. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Finansinspektionen, om

inspektionen finner att uppgiften är av väsentlig betydelse i ett ärende om
tillsyn när det gäller någon av bestämmelserna i 4 a kap. 1–8 §§ lagen
(2010:751) om betaltjänster eller 1 kap. 5 § eller 4 kap. 7, 8, 9, 10, 11 eller
14 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,

11. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Konsumentombuds-

mannen, om ombudsmannen finner att uppgiften är av väsentlig betydelse i
ett ärende om tillsyn enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsument-
förhållanden eller marknadsföringslagen (2008:486), när det är fråga om en
misstänkt överträdelse av unionslagstiftning som skyddar konsumenternas
intressen enligt bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella
myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och
om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004,

12. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Läkemedelsverket, om

verket finner att uppgiften är av väsentlig betydelse i ett ärende om tillsyn
när det gäller bestämmelserna om marknadsföring i 12 kap. läkemedels-
lagen (2015:315), och

13. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Konsumentverket, om

verket finner att uppgiften är av väsentlig betydelse i ett ärende om tillsyn
enligt lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s
geoblockeringsförordning.

Ersättning för att lämna ut andra uppgifter enligt första stycket 8 än

lokaliseringsuppgifter ska vara skälig med hänsyn till kostnaderna för
utlämnandet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)