SFS 2020:345 Lag om ändring i lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

SFS2020-345.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:59) med kompletterande

bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2019:59) med kom-
pletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

dels att nuvarande 3–5 §§ ska betecknas 9–11 §§ och nuvarande 6–8 §§

ska betecknas 13–15 §§,

dels att 2 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 3–8 och 12 §§, och närmast före

3 och 6 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 § Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer ska stödja och
utöva tillsyn över att EU:s geoblockeringsförordning följs.

Tillsyn
3 §
Om en näringsidkare bryter mot artikel 3, 4 eller 5 i EU:s geoblocker-
ingsförordning, i den ursprungliga lydelsen, och detta drabbar kunder som
är konsumenter, får Konsumentverket, om inga andra effektiva medel är till-
gängliga för att få överträdelsen att upphöra, förelägga näringsidkaren, en
värdtjänstleverantör eller en internetleverantör att upprätta ett varnings-
meddelande som tydligt visas i samband med besök på webbplatsen.

Ett föreläggande som avses i första stycket får bara meddelas om
1. överträdelsens allvar motiverar det, och
2. webbplatsen inte omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrande-

frihetsgrundlagens skydd.

Varningsmeddelandet ska ange i vilket avseende EU:s geoblockerings-

förordning inte följs och i övrigt vara utformat på ändamålsenligt sätt.

Ett föreläggande ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är

obehövligt.

4 § När ändrade förhållanden föranleder det, ska Konsumentverket besluta
att en skyldighet att upprätta ett varningsmeddelande inte längre ska gälla.

5 § Om det är nödvändigt för tillsynen enligt denna lag och EU:s geo-
blockeringsförordning, i den ursprungliga lydelsen, får Konsumentverket
köpa varor eller tjänster under dold identitet (testköp).

1 Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:254.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om

samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslag-

stiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004.

SFS

2020:345

Publicerad
den

23 maj 2020

background image

SFS

2020:345

2

Näringsidkaren ska underrättas om testköpet så snart det kan ske utan att

åtgärden förlorar sin betydelse.

Om det inte är oskäligt, får Konsumentverket besluta att näringsidkaren

ska ersätta verket för vad som har betalats för varan eller tjänsten vid test-
köpet. Konsumentverket ska i så fall erbjuda näringsidkaren att ta tillbaka
en vara som köpts.

Förelägganden
6 §
En tillsynsmyndighet får förelägga var och en att lämna upplysningar
och tillhandahålla de handlingar som behövs i ett ärende om tillämpningen
av denna lag och EU:s geoblockeringsförordning, i den ursprungliga lydelsen.

Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.

7 § Om det behövs för tillsynen i ett ärende enligt denna lag och EU:s
geoblockeringsförordning, i den ursprungliga lydelsen, får en tillsynsmyn-
dighet förelägga näringsidkaren att hålla de lokaler eller motsvarande utrym-
men som näringsidkaren utnyttjar för ändamål i den egna näringsverk-
samheten tillgängliga för inspektion.

I samband med inspektionen får tillsynsmyndigheten ta del av de hand-

lingar som behövs för tillsynen och begära nödvändiga upplysningar på
platsen.

Ett beslut om föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.

8 § En tillsynsmyndighet får i övrigt meddela de förelägganden som behövs
i ett enskilt fall för att EU:s geoblockeringsförordning, i den ursprungliga
lydelsen, ska följas.

Ett föreläggande enligt första stycket ska förenas med vite, om det inte av

särskilda skäl är obehövligt.

12 § En sanktionsavgift får inte tas ut för en överträdelse som omfattas av
ett föreläggande som har förenats med vite enligt denna lag om överträ-
delsen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet.

15 § Beslut enligt 3, 4 och 6–9 §§ får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. Detsamma gäller beslut om ersättning enligt 5 § tredje stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

ANNA HALLBERG

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)