SFS 2020:346 Förordning om ändring i förordningen (2019:60) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

SFS2020-346.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:60) med kompletterande

bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

Utfärdad den 20 maj 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2019:60) med komplette-
rande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

dels att nuvarande 2�6 §§ ska betecknas 3�7 §§,
dels att de nya 3 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det närmast efter rubriken ⬝Ansvariga myndigheter⬝ ska införas

en ny paragraf, 2 §, av följande lydelse.

2 § Konsumentverket utövar tillsyn enligt lagen (2019:59) med komplet-
terande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning, när det gäller
överträdelser som drabbar kunder som är konsumenter.

3 § Konsumentverket prövar frågor om sanktionsavgifter enligt 13 § lagen
(2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsför-
ordning, när det gäller överträdelser som drabbar kunder som är konsu-
menter.

7 § En sanktionsavgift enligt 9 § lagen (2019:59) med kompletterande
bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning ska betalas till Kammar-
kollegiet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

ANNA HALLBERG

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

SFS

2020:346

Publicerad
den

23 maj 2020