SFS 2020:347 Förordning om ändring i förordningen (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer

SFS2020-347.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:30) om Flegtlicenser för

import av timmer

Utfärdad den 20 maj 2020

Regeringen föreskriver att 2–5 och 8 §§ förordningen (2012:30) om Flegt-
licenser för import av timmer ska ha följande lydelse.

2 § Skogsstyrelsen ska ta emot Flegtlicenser enligt artikel 6.1 i kommis-
sionens förordning (EG) nr 1024/2008. Skogsstyrelsen ska även pröva om
Flegtlicenserna kan godtas.

3 § Skogsstyrelsen är även i övrigt behörig myndighet enligt rådets förord-
ning (EG) nr 2173/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008,
om det inte anges något annat i denna förordning.

4 § Tullverket ska kontrollera att sändningar överensstämmer med licenser
som Skogsstyrelsen har godtagit.

5 § Skogsstyrelsen ansvarar för kommunikationen med Europeiska kom-
missionen i de frågor som tas upp i EU-förordningarna och för den årliga
rapporteringen till kommissionen enligt artikel 8.1 i rådets förordning (EG)
nr 2173/2005.

Tullverket ska lämna det underlag till Skogsstyrelsen som myndigheten

behöver för att fullgöra sin rapporteringsskyldighet.

8 § Skogsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet
av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och kommissionens förordning
(EG) nr 1024/2008 samt föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Skogsstyrelsen ska efter ikraftträdandet handlägga ärenden som har

inletts hos Statens jordbruksverk. Jordbruksverket ska överlämna handling-
arna till Skogsstyrelsen.

3. För licenser som har godtagits före ikraftträdandet gäller 4 § i den äldre

lydelsen.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2020:347

Publicerad
den

27 maj 2020