SFS 2020:351 Lag om ändring i passlagen (1978:302)

SFS2020-351.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i passlagen (1978:302)

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om passlagen (1978:302)

dels att nuvarande 7 a § ska betecknas 7 b §,
dels att den nya 7 b, 8, 12 och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

7 a § Ansökan om pass ska, utöver vad som anges i 7 §, avslås om
sökanden är underkastad ett utreseförbud enligt 31 a § lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga eller ett tillfälligt utreseförbud
enligt 31 d § samma lag.

Om det finns hinder mot att utfärda ett pass enligt första stycket och

sökanden har meddelats ett tillfälligt undantag från utreseförbudet enligt
31 i § samma lag, har sökanden rätt att på ansökan få ett provisoriskt pass
utfärdat om inte annat följer av denna lag.

7 b §2 Ansökan om vanligt pass ska, utöver vad som anges i 7 och 7 a §§,
avslås om det inom de senaste fem åren före ansökan har utfärdats tre
vanliga pass för sökanden och det inte finns särskilda skäl att bifalla
ansökan.

Om det finns hinder mot att utfärda ett vanligt pass enligt första stycket,

har sökanden rätt att på ansökan få ett provisoriskt pass utfärdat. Detta
förutsätter dock att sökanden har behov av ett pass för en resa och att annat
inte följer av denna lag.

8 §3 Om en passansökan inte ska avslås enligt 7 § men det framkommer i
ärendet att sökanden är skäligen misstänkt för ett brott, för vilket det inte är
föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader, ska passmyndigheten
underrätta den som leder förundersökningen. Pass får i så fall inte utfärdas
innan en vecka har gått från det att underrättelsen lämnades, om inte
undersökningsledaren medger det.

Vad som sägs i första stycket ska även gälla om sökanden är skäligen

misstänkt för äktenskapstvång eller barnäktenskapsbrott enligt 4 kap. 4 c §
brottsbalken eller brott enligt 2 § andra stycket lagen (1982:316) med förbud
mot könsstympning av kvinnor eller försök, förberedelse eller stämpling till
något av dessa brott.

12 §4 Passmyndigheten ska återkalla ett gällande pass, om

1 Prop. 2019/20:131, bet. 2019/20:JuU23, rskr. 2019/20:272.

2 Senaste lydelse av tidigare 7 a § 2016:135.

3 Senaste lydelse 1985:931.

4 Senaste lydelse 2006:434.

SFS

2020:351

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

2

SFS

2020:351

1. passinnehavaren har förlorat eller efter ansökan har befriats från sitt

svenska medborgarskap,

2. passet avser barn under arton år och barnets vårdnadshavare eller, om

barnet vistas här i landet och står under vårdnad av båda föräldrarna, en av
dem begär att passet ska återkallas och det inte finns synnerliga skäl mot
återkallelse,

3. en passinnehavare, som är efterlyst och ska omhändertas omedelbart

vid anträffandet, uppehåller sig utomlands och det av särskilda skäl är
motiverat att passet återkallas,

4. passinnehavaren genom en dom som har fått laga kraft har dömts till

frihetsberövande påföljd, som inte har börjat verkställas, och det finns
sannolika skäl att anta att han eller hon har för avsikt att undandra sig
verkställigheten,

5. passinnehavaren avtjänar fängelsestraff och den sammanlagda tiden att

avtjäna är fängelse i minst ett år och innehavaren inte har villkorligt frigetts,

6. passinnehavaren genomgår sluten ungdomsvård och den sammanlagda

vårdtiden är minst ett år,

7. passinnehavaren genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild

utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,

8. det fanns hinder mot att bevilja passansökan enligt 7 § vid tiden för

passets utfärdande och hindret fortfarande består,

9. någon annan än den för vilken passet är utställt förfogar över passet,

eller

10. passinnehavaren är underkastad ett utreseförbud enligt 31 a § lagen

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller ett tillfälligt
utreseförbud enligt 31 d § samma lag.

Ett särskilt pass ska dessutom återkallas, när de skäl som har föranlett

passets utfärdande inte längre finns.

Vad som sägs i första stycket 2 ska inte gälla i det fall pass har utfärdats

utan vårdnadshavares medgivande enligt 11 § andra stycket.

Vad som sägs i första stycket 10 ska inte gälla i det fall pass har utfärdats

enligt 7 a § andra stycket eller 11 §.

18 § Passmyndigheten får besluta att pass ska omhändertas, om

1. fråga om återkallelse av passet enligt 12 § första stycket 2, 4 eller 10

har uppkommit och det finns risk att passinnehavaren reser ut ur landet innan
beslut om återkallelse hinner meddelas,

2. framställning enligt 24 eller 25 § har beslutats och det finns risk att

passinnehavaren reser ut ur landet innan fråga om återkallelse av passet eller
begränsning av dess giltighet har slutbehandlats.

Bestämmelserna i 17 § tillämpas också när beslut om omhändertagande

har meddelats enligt första stycket.

Om pass som har omhändertagits enligt första stycket 1 inte har åter-

kallats inom en vecka efter passets omhändertagande, ska innehavaren ges
tillfälle att få tillbaka passet. Pass som har omhändertagits enligt första
stycket 2 ska förvaras av passmyndigheten tills frågan om återkallelse eller
begränsning har avgjorts slutligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

background image

3

SFS

2020:351

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)