SFS 2020:352 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

SFS2020-352.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser

om vård av unga

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga

dels att 1, 34, 35, 37, 39, 40 och 41 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 44 § ska lyda ⬝Straff⬝,
dels att det ska införas tio nya paragrafer, 31 a�31 i och 45 §§, och

närmast före 31 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §2 Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i sam-
förstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestäm-
melserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt
för den unges människovärde och integritet.

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon

av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att
behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som
har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av
honom eller henne själv.

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år,

om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden
i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig
vård inte kan ges med den unges samtycke.

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22, 24 och 31 a §§.
Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara

avgörande.

Utreseförbud
31 a §
Om det finns en påtaglig risk för att någon som är under 18 år förs
utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äkten-
skapsliknande förbindelse eller könsstympas, ska han eller hon förbjudas att
lämna Sverige (utreseförbud).

31 b § Beslut om utreseförbud meddelas av förvaltningsrätten efter an-
sökan av socialnämnden.

Ansökan ska innehålla en redogörelse för
1. den unges förhållanden,

1 Prop. 2019/20:131, bet. 2019/20:JuU23, rskr. 2019/20:272.

2 Senaste lydelse 2012:777.

SFS

2020:352

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

2

SFS 2020:352

2. de omständigheter som utgör grund för att den unge behöver skyddas

genom ett utreseförbud,

3. tidigare vidtagna åtgärder,
4. hur relevant information lämnats till den unge,
5. vilket slags relevant information som lämnats, och
6. den unges inställning.

31 c § Om ett utreseförbud har meddelats ska socialnämnden inom sex
månader från dagen för beslutet pröva om utreseförbudet ska upphöra.
Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste
prövning.

Om det inte längre finns skäl för ett utreseförbud, ska socialnämnden

besluta att utreseförbudet ska upphöra.

Ett utreseförbud upphör senast när den unge fyller 18 år.

31 d § Socialnämnden får besluta om tillfälligt utreseförbud, om

1. det är sannolikt att ett utreseförbud behövs, och
2. rättens beslut om utreseförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken

för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige.

Om socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud inte kan avvaktas,

får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har
förordnat besluta om ett sådant förbud. Beslutet ska anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.

När socialnämnden har ansökt om utreseförbud, får även rätten besluta

om ett tillfälligt utreseförbud.

31 e § Om socialnämnden har beslutat om ett tillfälligt utreseförbud, ska
det beslutet underställas förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då
beslutet fattades. Beslutet och handlingarna i ärendet ska tillställas rätten.

Förvaltningsrätten ska pröva beslutet så snart det kan ske. Om det inte

finns synnerliga hinder, ska prövningen ske inom en vecka från den dag då
beslutet och handlingarna kom in till rätten.

Om beslutet inte har underställts förvaltningsrätten inom föreskriven tid,

upphör det tillfälliga utreseförbudet.

Om socialnämnden har beslutat om ett tillfälligt utreseförbud efter det att

nämnden har ansökt om ett utreseförbud, ska beslutet underställas den rätt
som prövar frågan om utreseförbudet. Första�tredje styckena gäller också
vid ett sådant beslut.

31 f § Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om tillfälligt utrese-
förbud, ska socialnämnden inom fyra veckor från dagen för förvaltnings-
rättens beslut ansöka om ett utreseförbud. Förvaltningsrätten får medge
förlängning av denna tid, om ytterligare utredning gör det nödvändigt.

31 g § Ett tillfälligt utreseförbud upphör

1. om en ansökan om utreseförbud inte har gjorts inom den tid som anges

i 31 f § och inte heller förlängning av tiden har begärts, eller

2. när rätten avgör frågan om utreseförbud.
Om det inte längre finns skäl för ett tillfälligt utreseförbud, ska social-

nämnden besluta att detta genast ska upphöra. Ett sådant beslut får meddelas
också av den rätt som prövar en fråga om utreseförbud.

31 h § Beslut om utreseförbud eller tillfälligt utreseförbud hindrar inte
beslut enligt 21 a § första stycket.

background image

3

SFS 2020:352

Ett utreseförbud eller ett tillfälligt utreseförbud upphör när ett beslut enligt

21 a § första stycket har verkställts.

31 i § Socialnämnden får för en viss resa besluta om ett tillfälligt undantag
från ett utreseförbud. Sådant beslut får endast fattas om det inte finns någon
risk för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige eller under resan
förs eller beger sig till annat land i syfte att ingå äktenskap eller en äkten-
skapsliknande förbindelse eller könsstympas.

34 §3 Om den unge är omhändertagen eller om ett tillfälligt flyttnings-
förbud eller ett tillfälligt utreseförbud har meddelats, ska förvaltningsrätten
ta upp målet till avgörande inom två veckor från den dag då ansökan om
vård, fortsatt omhändertagande för tillfällig vård, flyttningsförbud eller
utreseförbud kom in. Förvaltningsrätten får förlänga denna tid, om ytter-
ligare utredning eller någon annan särskild omständighet gör det nöd-
vändigt.

35 §4 I mål om beredande eller upphörande av vård, flyttningsförbud,
fortsatt omhändertagande för tillfällig vård eller utreseförbud enligt denna
lag ska förvaltningsrätten och kammarrätten hålla muntlig förhandling, om
detta inte är uppenbart obehövligt. Muntlig förhandling ska alltid hållas, om
någon part begär det. Parterna ska upplysas om sin rätt att begära muntlig
förhandling.

Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personligen till

en förhandling uteblir, får rätten förordna att han eller hon ska hämtas till
rätten antingen omedelbart eller till en senare dag.

37 § Vid handläggning i kammarrätt av andra mål enligt denna lag än mål
om omedelbart omhändertagande, tillfälligt flyttningsförbud och tillfälligt
utreseförbud ska nämndemän ingå i rätten.

39 §5 I mål och ärenden om beredande av vård enligt 2 eller 3 §, omedel-
bart omhändertagande enligt 6 eller 6 a §, fortsatt omhändertagande enligt
9 a §, upphörande av fortsatt omhändertagande enligt 9 b §, upphörande av
vård enligt 21 §, flyttningsförbud enligt 24 §, upphörande av flyttnings-
förbud enligt 26 §, utreseförbud enligt 31 a §, upphörande av utreseförbud
enligt 31 c § eller tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § eller vid överklagande
enligt 41 § första stycket 1 ska offentligt biträde förordnas för den som
åtgärden avser samt för dennes vårdnadshavare, om det inte måste antas att
behov av biträde saknas.

Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes vårdnads-

havare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns motstridiga intressen
mellan dem.

Vid överklagande enligt 42 § ska offentligt biträde förordnas för den som

är under 15 år och som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av
biträde saknas.

Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger målet. I

ärenden hos socialnämnd eller social distriktsnämnd förordnas offentligt
biträde av förvaltningsrätten.

3 Senaste lydelse 2019:472.

4 Senaste lydelse 2019:472.

5 Senaste lydelse 2019:472.

background image

4

SFS 2020:352

40 § Beslut om omedelbart omhändertagande, om förebyggande insatser,
om tillfälligt flyttningsförbud eller om tillfälligt utreseförbud gäller omedel-
bart.

Andra beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart, om

nämnden inte bestämmer något annat.

Rätten får bestämma att andra beslut som rätten har meddelat ska gälla

omedelbart.

41 §6 Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol, när nämnden har

1. beslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat i fråga om

att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas,

2. beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen,
3. med stöd av 14 § beslutat i fråga om umgänge eller beslutat att den

unges vistelseort inte ska röjas,

4. fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut ska upphöra att

gälla,

5. med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge,
6. beslutat i fråga om fortsatt flyttningsförbud,
7. beslutat i fråga om upphörande av ett fortsatt omhändertagande för

tillfällig vård,

8. beslutat i fråga om fortsatt utreseförbud, eller
9. beslutat i fråga om tillfälligt undantag från ett utreseförbud.
Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas.
Rättens beslut enligt 8 och 31 f §§ i fråga om förlängd ansökningstid och

enligt 32 § om läkarundersökning får inte överklagas.

45 § Den som för ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud eller
ett tillfälligt utreseförbud döms till fängelse i högst två år. För försök döms
det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

6 Senaste lydelse 2019:472.