SFS 2020:353 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

SFS2020-353.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 4 § socialtjänstlagen
(2001:453) ska ha följande lydelse.

10 kap.
4 §
2 Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en
särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden i
ärenden som är en uppgift för nämnden enligt 6 kap. 6, 8 och 11 a�13 §§
denna lag, 4, 6 och 6 a §§, 11 § första och andra styckena, 13 §, 14 § tredje
stycket, 21, 22, 24, 26, 27, 31 b, 31 d, 31 i och 43 §§ lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga samt 11 och 13 §§ lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

Första stycket gäller även i ärenden enligt 6 kap. 14 § om samtycke vägras

och beslut enligt 9 kap. 3 § om att föra talan om återkrav enligt 9 kap. 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:131, bet. 2019/20:JuU23, rskr. 2019/20:272.

2 Senaste lydelse 2019:473.

SFS

2020:353

Publicerad
den

29 maj 2020