SFS 2020:355 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

SFS2020-355.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6, 18 och 23 §§ lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård2 ska ha följande lydelse.

6 §3 Rättspsykiatrisk vård ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av en
region. Den som ges öppen rättspsykiatrisk vård får vistas utanför en sådan
sjukvårdsinrättning.

Vid rättspsykiatrisk vård gäller 15 a�17 och 31 b §§ lagen (1991:1128)

om psykiatrisk tvångsvård.

På en enhet för rättspsykiatrisk undersökning får rättspsykiatrisk vård ges

åt den som genomgår undersökning.

18 §4 Patienten får till allmän förvaltningsdomstol överklaga ett beslut av
chefsöverläkaren enligt denna lag som innebär

1. intagning enligt 3 c eller 3 d § för sluten rättspsykiatrisk vård,
2. intagning enligt 5 § för rättspsykiatrisk vård, varvid överklagandet ska

anses innefatta en begäran om att vården ska upphöra,

3. avslag på en begäran om att den rättspsykiatriska vården ska upphöra i

fall som avses i 13 eller 15 §,

4. avslag på en begäran om tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens

område, i fall som avses i 9 § eller 10 § fjärde stycket första meningen eller
meddelande av villkor i samband med en sådan vistelse,

5. återkallelse enligt 9 § eller 10 § fjärde stycket tredje meningen av

tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område,

6. förordnande om förstöring eller försäljning av egendom enligt 8 §

denna lag jämförd med 24 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

7. inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster

enligt 8 § denna lag jämförd med 20 b § lagen om psykiatrisk tvångsvård,

8. övervakning av försändelser enligt 8 § denna lag jämförd med 22 a §

lagen om psykiatrisk tvångsvård, eller

9. meddelande av villkor i samband med öppen rättspsykiatrisk vård

enligt 12 a § tredje stycket eller 16 a § fjärde stycket.

I övrigt får beslut av chefsöverläkaren enligt denna lag inte överklagas.

Chefsöverläkaren får inte överklaga rättens beslut enligt denna lag.

När ett beslut av chefsöverläkaren överklagas, ska överklagandet ges in

till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten prövar om överklagandet har kom-
mit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent, ska förvaltningsrätten

1 Prop. 2019/20:84, bet. 2019/20:SoU15, rskr. 2019/20:270.

2 Lagen omtryckt 2008:416.

3 Senaste lydelse 2019:877.

4 Senaste lydelse 2009:810.

SFS

2020:355

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

2

SFS

2020:355

avvisa det, om förseningen inte beror på att chefsöverläkaren har lämnat
patienten en felaktig underrättelse om hur man överklagar. �verklagandet
ska inte avvisas, om det har kommit in till chefsöverläkaren innan tiden för
överklagande har gått ut. I ett sådant fall ska chefsöverläkaren omedelbart
vidarebefordra överklagandet till förvaltningsrätten.

23 § Chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare, med specialistkom-
petens inom någon av de psykiatriska specialiteterna, vid sjukvårdsinrätt-
ningen eller den enhet för rättspsykiatrisk undersökning där patienten vårdas
att utföra uppgifter som chefsöverläkaren har enligt denna lag. Om det finns
särskilda skäl, får chefsöverläkaren lämna ett sådant uppdrag åt en annan
läkare vid inrättningen eller enheten, dock inte när det gäller

1. intagning enligt 3 c eller 3 d § för sluten rättspsykiatrisk vård,
2. beslut enligt 5 § om intagning för rättspsykiatrisk vård,
3. ansökan enligt 3 c eller 12 a § om medgivande till fortsatt vård,
4. anmälan enligt 16 a § om särskild utskrivningsprövning,
5. beslut om behandlingen enligt 8 § denna lag jämförd med 17 § tredje

stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

6. beslut om förlängning av fastspänning enligt 8 § denna lag jämförd

med 19 § andra stycket och 19 a § andra stycket lagen om psykiatrisk
tvångsvård,

7. beslut om förlängning av avskiljande enligt 8 § denna lag jämförd med

20 § andra stycket och 20 a § andra stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård,

8. beslut om inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunika-

tionstjänster enligt 8 § denna lag jämförd med 20 b § lagen om psykiatrisk
tvångsvård,

9. beslut om övervakning av försändelser enligt 8 § denna lag jämförd

med 22 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård, eller

10. beslut om upphörande av sådan inskränkning eller övervakning som

anges i 8 och 9.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)