SFS 2020:356 Förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

SFS2020-356.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion

för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Utfärdad den 28 maj 2020

Regeringen föreskriver att 2 och 5 a §§ förordningen (2007:1206) med in-
struktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket1 ska ha följande
lydelse.

2 §2 Myndigheten ska

� följa och analysera utvecklingen på läkemedels-, apoteks- och tand-

vårdsområdena och det medicintekniska området,

� följa och analysera utvecklingen i andra länder och ta till vara erfaren-

heter därifrån,

� jämföra prisnivån i Sverige med prisnivån i andra länder för relevanta

produkter på läkemedelsområdet,

� följa prisutvecklingen på läkemedelsområdet i ett internationellt per-

spektiv,

� följa upp och utvärdera sina beslut och de föreskrifter som myndigheten

beslutar,

� informera berörda om sin verksamhet och om sina beslut om subven-

tionering och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsförmånerna,

� informera berörda om sin verksamhet inom tandvårdsområdet och om

sina beslut enligt 5 a §, och

� utföra hälsoekonomiska bedömningar i fråga om läkemedel och medi-

cintekniska produkter som inte ingår i läkemedelsförmånerna och som rek-
vireras till slutenvården eller upphandlas av regionerna.

Myndigheten ska följa och aktivt medverka i EU-arbete och annat inter-

nationellt samarbete inom myndighetens verksamhetsområde, i förekom-
mande fall på instruktion från Regeringskansliet. Myndigheten ska hålla
Regeringskansliet informerat om det arbete som myndigheten är engagerad
i.

5 a §3 Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns
Nämnden för statligt tandvårdsstöd. Nämnden beslutar om

� föreskrifter enligt bemyndiganden i förordningen (2008:193) om statligt

tandvårdsstöd, och

� allmänna råd inom sitt ansvarsområde.
Nämnden består av en ordförande och fyra ledamöter. För ordföranden

ska en vice ordförande utses.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2008:659.

2 Senaste lydelse 2019:115.

3 Senaste lydelse 2011:1146.

SFS

2020:356

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

2

SFS

2020:356

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)