SFS 2020:357 Förordning om ändring i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

SFS2020-357.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:193) om statsbidrag till

regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja

verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive

socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 28 maj 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:193) om statsbidrag
till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom
hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

dels att 3 och 6 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1, 4, 5 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till regioner
och kommuner för att ekonomiskt stödja deras verksamheter för merkost-
nader till följd av sjukdomen covid-19 inom

� hälso- och sjukvårdsverksamheten, och
� socialtjänstverksamheten när det gäller omsorg om äldre personer och

personer med funktionsnedsättning.

Statsbidrag får även lämnas till regioner och kommuner för merkostnader

då skötseln av en kommunal angelägenhet överlämnats till en juridisk per-
son eller enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) och
som avser sådant som bidrag kan lämnas för enligt denna förordning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

4 § Statsbidrag enligt denna förordning får inom ramen för tilldelade
medel lämnas till regioner och kommuner för skäliga kostnader inom verk-
samheter som anges i 1 § och som avser

1. hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg

samt provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning
inte har lämnats på annat sätt,

2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
3. personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om

fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen
covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel
som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och
som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna
bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,

4. sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som

avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller

SFS

2020:357

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

2

SFS

2020:357

5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller

liknande samt skyndsamma transporter.

5 § Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.
Ansökan om bidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den
31 augusti respektive den 30 november 2020.

Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp och de uppgifter i övrigt

som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera an-

sökan får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

8 § Den som beviljas statsbidrag ska vid den tidpunkt som anges i beslutet
lämna en kortfattad ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen av det be-
viljade statsbidraget och en sammanfattande redogörelse för hur det har
använts.

Socialstyrelsen ska den 30 juni 2021 lämna en samlad redovisning till

regeringen av de statsbidrag som har betalats ut enligt denna förordning. Av
redovisningen ska det framgå vilka regioner och kommuner som har fått
statsbidrag och med hur stort belopp. Vidare ska redovisningen innehålla en
sammanfattande redogörelse för hur statsbidragen har använts.

2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den

1 februari 2020.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)