SFS 2020:358 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

SFS2020-358.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:1157) om yrkes-
förarkompetens

dels att 6 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 13 kap. 3 §, av följande lydelse.

6 kap.
3 §
2

En förare som omfattas av krav på att ha bevis om yrkeskompetens

ska vid utförandet av gods- eller persontransporter ha med sig:

1. ett giltigt yrkeskompetensbevis, eller
2. annat bevis om yrkeskompetens enligt 13 kap. 1 § 5 och handling som

styrker förarens identitet.

På begäran av en bilinspektör eller en polisman ska handlingarna över-

lämnas för kontroll.

13 kap.
3 §
Regeringen får meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för
yrkeskompetensbevis. En förlängning får inte gälla längre än sex månader.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkes-

kompetensbevis. Ett undantag får bara avse den som haft ett yrkes-
kompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden den
1 mars 2020�31 maj 2020 och får inte gälla längre än sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2019/20:165, bet. 2019/20:TU18, rskr. 2019/20:281.

2 Senaste lydelse 2014:743.

SFS

2020:358

Publicerad
den

29 maj 2020