SFS 2020:359 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

SFS2020-359.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 3 § lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.
2. De förlängningar av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis som följer

av sådana föreskrifter som meddelats med stöd av den upphävda paragrafen
fortsätter dock att gälla i de fall de hänför sig till tiden efter utgången av
november 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2019/20:165, bet. 2019/20:TU18, rskr. 2019/20:281.

SFS

2020:359

Publicerad
den

29 maj 2020