SFS 2020:362 Lag om ändring i jordabalken

SFS2020-362.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i jordabalken

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om jordabalken2

dels att nuvarande 10 kap. 6 a § ska betecknas 10 kap. 6 b §,
dels att 8 kap. 8, 28 och 31 d §§, 9 kap. 3 §, 10 kap. 3 § och 19 kap. 1 och

14 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 8 kap. 8 a §, 9 kap. 3 a §, 10 kap.

3 a och 6 a §§ och 19 kap. 4 och 5 §§, och närmast före 19 kap. 4 § en ny
rubrik av följande lydelse.

8 kap.
8 §
3 En uppsägning ska vara skriftlig, om inte ett skriftligt erkännande av
uppsägningen lämnas. I fall som avses i 11 kap. 6 och 6 a §§ ska uppsäg-
ningen dock alltid vara skriftlig. En uppsägning får ske hos den som är
behörig att ta emot arrendeavgift på jordägarens vägnar.

En skriftlig uppsägning ska delges den som söks för uppsägning. Delgiv-

ning får inte ske enligt 34�38 och 48 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Om den som söks i sin hemvist inte påträffas, får uppsägningen skickas i

rekommenderat brev till hans eller hennes vanliga adress. Ett exemplar av
uppsägningen ska dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till en
vuxen medlem i det hushåll som han eller hon tillhör eller, om han eller hon
driver rörelse med fast kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Om
inte någon av de nämnda personerna påträffas ska uppsägningen i stället
läggas i den söktes postlåda, om det finns en sådan. Uppsägning har skett
när de nämnda åtgärderna har vidtagits.

Om en jordägare eller arrendator, hos vilken uppsägning ska ske, inte har

någon känd hemvist i Sverige och det inte heller finns något känt ombud
som har rätt att ta emot uppsägning för honom eller henne, får uppsägningen
ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

En ansökan hos domstol med yrkande om att ett arrendeförhållande ska

upphöra eller att en arrendator ska avhysas gäller som uppsägning när del-
givning har skett i behörig ordning. Detsamma gäller en ansökan enligt lagen
(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning om att en arrenda-
tor ska avhysas.

I fråga om jordbruksarrende eller bostadsarrende finns det ytterligare

bestämmelser i 8 a § om sättet för uppsägning av ett sådant avtal. I fråga om
anläggningsarrende finns det särskilda bestämmelser i 11 kap. 6 § om vad
en uppsägning av ett sådant avtal ska innehålla.

1 Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

Senaste lydelse av 10 kap. 6 a § 1984:678.

3 Senaste lydelse 2010:1935.

SFS

2020:362

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

SFS

2020:362

2

8 a § En uppsägning av ett avtal om jordbruksarrende eller bostadsarrende
ska, utöver vad som framgår av 8 §, också anses ha skett när uppsägningen
har skickats i ett rekommenderat brev till mottagarens vanliga adress.

Om jordägaren eller arrendatorn har uppgett en postadress som ska använ-

das av motparten för meddelanden till honom eller henne, ska den adressen
anses som hans eller hennes vanliga adress. I annat fall ska mottagarens
folkbokföringsadress eller, om mottagaren är en juridisk person, den post-
adress som är registrerad i ett register som anges i 29 § delgivningslagen
(2010:1932) anses som mottagarens vanliga adress.

Denna paragraf gäller inte vid uppsägning i förtid enligt 23 §.

28 §4 Vid jordbruksarrende och bostadsarrende får ett avtal mellan jord-
ägaren och arrendatorn om att en framtida tvist med anledning av arrende-
förhållandet ska överlämnas till avgörande av skiljemän utan villkor om rätt
för parterna att klandra skiljedomen inte göras gällande i fråga om

1. arrendatorns rätt eller skyldighet att tillträda eller sitta kvar på arrende-

stället,

2. fastställande av arrendevillkor i fall som avses i 9 kap. 12 eller 13 §

eller 10 kap. 6 b §, eller

3. bestämmande av ersättning enligt 9 kap. 14 §.
I övrigt gäller inte ett villkor i skiljeavtalet som innebär att skiljemän har

utsetts. Inte heller gäller villkor om skiljemännens antal, sättet att utse dem
eller förfarandet vid skiljenämnden. I dessa avseenden ska lagen (1999:116)
om skiljeförfarande tillämpas. Detta hindrar dock inte att arrendenämnden i
skiljeavtalet utses till skiljenämnd eller att det i avtalet bestäms en viss tid
för meddelande av skiljedom.

31 d §5 Följande beslut av hovrätten får inte överklagas:

1. beslut i en fråga om uppskov med avträde enligt 9 kap. 12 b § eller

10 kap. 6 b §, när det gäller hänvisningen till 9 kap. 12 b §, eller

2. beslut i en fråga som avses i 9 kap. 17 a, 18, 21 eller 21 a § eller 11 kap.

6 b §.

Hovrätten får dock tillåta att ett beslut i en fråga som avses i första stycket

överklagas, om det finns särskilda skäl för en prövning av om tillstånd ska
ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken.

9 kap.
3 §
6 Vid arrende för viss tid som inte understiger ett år ska uppsägning
alltid ske för att avtalet ska upphöra att gälla vid arrendetidens utgång. En
jordägare eller arrendator som vill att arrendevillkoren för en ny arrende-
period ska ändras, ska meddela motparten detta skriftligt. Den som är be-
hörig att ta emot arrendeavgift på jordägarens vägnar är också behörig att ta
emot ett sådant meddelande. Uppsägning och begäran om villkorsändring
ska göras senast ett år före arrendetidens utgång, om avtalet har träffats för
minst fem år, och i annat fall senast åtta månader före arrendetidens utgång.

Om avtalet inte sägs upp inom rätt tid, anses det förlängt med en tid som

motsvarar arrendetiden, dock längst fem år, eller, om begäran om villkors-
ändring har gjorts, med den tid och på de villkor i övrigt som bestäms enligt
9 §.

4 Senaste lydelse 1999:119.

5 Senaste lydelse 2005:1058.

6 Senaste lydelse 1984:678.

background image

SFS

2020:362

3

Ett avtalsvillkor som strider mot första eller andra stycket gäller mot

arrendatorn, om det har godkänts av arrendenämnden. Om parterna har
avtalat om längre tid för förlängning än som anges i andra stycket gäller det
villkoret utan sådant godkännande.

3 a § En begäran om villkorsändring ska anses ha skett när begäran har
skickats i ett rekommenderat brev till mottagarens vanliga adress.

Om jordägaren eller arrendatorn har uppgett en postadress som ska använ-

das av motparten för meddelanden till honom eller henne, ska den adressen
anses som hans eller hennes vanliga adress. I annat fall ska mottagarens
folkbokföringsadress eller, om mottagaren är en juridisk person, den post-
adress som är registrerad i ett register som anges i 29 § delgivningslagen
(2010:1932) anses som mottagarens vanliga adress.

10 kap.
3 §
7 Vid arrende för viss tid ska uppsägning alltid ske för att avtalet ska
upphöra att gälla vid arrendetidens utgång. En jordägare eller arrendator som
vill att arrendevillkoren för en ny arrendeperiod ska ändras, ska meddela
motparten detta skriftligt. Den som är behörig att ta emot arrendeavgift på
jordägarens vägnar är också behörig att ta emot ett sådant meddelande.
Uppsägning och begäran om villkorsändring ska göras senast ett år före
arrendetidens utgång.

Om avtalet inte sägs upp inom rätt tid anses det förlängt med fem år eller,

om begäran om villkorsändring har gjorts, med den tid och på de villkor i
övrigt som bestäms enligt 6 b §.

Ett avtalsvillkor som strider mot första eller andra stycket gäller mot

arrendatorn, om det har godkänts av arrendenämnden. Om parterna har av-
talat om längre tid för förlängning än som anges i andra stycket gäller det
villkoret utan sådant godkännande.

3 a § En begäran om villkorsändring ska anses ha skett när begäran har
skickats i ett rekommenderat brev till mottagarens vanliga adress.

Om jordägaren eller arrendatorn har uppgett en postadress som ska använ-

das av motparten för meddelanden till honom eller henne, ska den adressen
anses som hans eller hennes vanliga adress. I annat fall ska mottagarens
folkbokföringsadress eller, om mottagaren är en juridisk person, den post-
adress som är registrerad i ett register som anges i 29 § delgivningslagen
(2010:1932) anses som mottagarens vanliga adress.

6 a § Om den arrendeavgift som är att anse som skälig vid en prövning
enligt 6 § är väsentligt högre än avgiften för den tidigare arrendeperioden
ska arrendenämnden, om arrendatorn begär det och det finns särskilda skäl
för det, bestämma att avgiften ska betalas med lägre belopp under en skälig
tid.

19 kap.
1 §
8 Inskrivning enligt denna balk ska göras i fastighetsregistrets inskriv-
ningsdel.

Bestämmelser om fastighetsregistret finns i lagen (2000:224) om fastig-

hetsregister.

7 Senaste lydelse 1984:678.

8 Senaste lydelse 2008:153.

background image

SFS

2020:362

4

Expeditionsavgifter
4 §9 Regeringen får meddela föreskrifter om expeditionsavgifter för bevis
eller andra handlingar som visar en inskrivningsåtgärd.

5 §10 Om en expeditionsavgift inte har betalats i rätt tid ska inskrivnings-
myndigheten lämna avgiften för indrivning. Regeringen får meddela före-
skrifter om att indrivning inte behöver begäras för obetydliga belopp.
Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av stat-
liga fordringar m.m. Vid indrivning får avgiftsbeslutet verkställas enligt
utsökningsbalken.

14 §11 Om det är nödvändigt för utredningen, får inskrivningsmyndigheten
besluta om uppskov i ett ärende till en viss senare inskrivningsdag. Det-
samma gäller om en ansökan inte innehåller de uppgifter som anges i 11 §
och ansökan på grund av detta inte kan tas upp till prövning utan väsentlig
olägenhet.

Om uppskov beslutas enligt första stycket, får sökanden föreläggas att ge

in den utredning eller de uppgifter som behövs. Föreläggandet får förenas
med vite. Om sökanden inte följer föreläggandet, får ansökan avvisas. En
upplysning om detta ska tas in i föreläggandet.

I fall som avses i 16 § får sökanden även kallas till ett sammanträde. I

fråga om ett sådant sammanträde gäller 16 § andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. De nya bestämmelserna i 8�10 kap. gäller även för arrendeavtal som

har ingåtts före ikraftträdandet. Om ett avtal om bostadsarrende har sagts
upp eller om en begäran om villkorsändring av ett sådant avtal har skett före
ikraftträdandet, tillämpas dock 10 kap. 6 a § på avtalet först efter det att
frågan om förlängning eller villkoren för förlängningen är slutligt avgjord.

3. Bestämmelserna i 19 kap. 5 § ska inte tillämpas på beslut om expedi-

tionsavgift som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

9 Tidigare 19 kap. 4 § upphävd genom 2008:153.

10Tidigare 19 kap. 5 § upphävd genom 2008:153.

11Senaste lydelse 2015:369.