SFS 2020:364 Lag om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken

SFS2020-364.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya

jordabalken

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 38 och 45 §§ lagen (1970:995) om
införande av nya jordabalken2 ska ha följande lydelse.

38 §3 Bestämmelserna i 8 kap. 8, 8 a, 25 och 26 §§ nya balken ska tilläm-
pas även på arrendeavtal som har träffats före balkens ikraftträdande, om
inte något annat följer av andra och tredje styckena.

Om avtalet har sagts upp före nya balkens ikraftträdande ska äldre be-

stämmelser om sättet för uppsägning och om arrenderättens förverkande
fortfarande tillämpas.

I fråga om avtal som har upphört att gälla före nya balkens ikraftträdande

ska äldre bestämmelser tillämpas vid beräkning av den tid inom vilken en
jordägare eller arrendator har att vid talans förlust göra fordringsanspråk på
grund av arrendeförhållandet gällande.

Bestämmelserna i 8 kap. 17 och 18 §§ samt 9 kap. 30 § nya balken tilläm-

pas när en arrendator har försatts i konkurs på grund av en ansökan som
gjorts efter balkens ikraftträdande.

45 § Bestämmelserna i 10 kap. 5, 6 och 6 a §§ nya balken ska tillämpas
även på arrendeavtal som har träffats före balkens ikraftträdande, om 2 kap.
75�80 §§ lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom gäller för
avtalet. Om arrendeavtalet har sagts upp före ikraftträdandet, ska äldre bes-
tämmelser dock fortfarande tillämpas.

Om ett arrendeavtal förlängs till följd av första stycket, ska därefter 7, 8

och 10 kap. nya balken i sin helhet tillämpas på avtalet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283.

2 Lagen omtryckt 1971:1210.

3 Senaste lydelse 1976:194.

SFS

2020:364

Publicerad
den

29 maj 2020