SFS 2020:365 Lag om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering

SFS2020-365.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning

och legalisering

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 26, 26 a och 30 §§ lagen
(1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering ska ha följande
lydelse.

1 §2 En äganderättsutredning enligt denna lag får genomföras i fråga om
ett område där äganderätten till fast egendom är oviss, om det från allmän
och enskild synpunkt är av väsentlig betydelse att ovissheten undanröjs och
åtgärder för detta lämpligen bör vidtas i ett sammanhang. En sådan utredning
får även genomföras i fråga om ett område där fastighetsägarna i betydande
omfattning saknar lagfart. En äganderättsutredning får också genomföras i
fråga om en enstaka fastighet, om den som gör anspråk på fastigheten inte
kan få lagfart på grund av oklarhet om eller brist i föregående ägares åt-
komst.

Ett beslut om äganderättsutredning meddelas av länsstyrelsen. Om det

uppkommer en fråga om utredning enligt första stycket tredje meningen i en
pågående fastighetsbildningsförrättning meddelas i stället ett sådant beslut
av lantmäterimyndigheten. Innan ett beslut enligt detta stycke meddelas, ska
den beslutande myndigheten samråda med inskrivningsmyndigheten och
övriga myndigheter som det kan vara av betydelse att höra.

Om det framkommer skilda uppfattningar vid ett samråd enligt andra

stycket eller om ärendet av någon annan anledning är svårbedömt, ska det
överlämnas till den statliga lantmäterimyndigheten för avgörande.

26 § Om en förrättning som har påbörjats utan ansökan ställs in, ska för-
rättningskostnaderna betalas av staten. I annat fall ska kostnaderna fördelas
mellan sakägarna efter vad som är skäligt. Bestämmelserna i 2 kap. 6 §
tredje och fjärde styckena och 7 § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska
tillämpas på en förrättning enligt denna lag.

26 a §3 Ett beslut av en länsstyrelse enligt denna lag får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller den statliga lantmäterimyn-
dighetens beslut enligt 1 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1 Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283.

2 Senaste lydelse 1995:1401.

3 Senaste lydelse 1998:375.

SFS

2020:365

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

SFS

2020:365

2

30 §4 Lagfart ska beviljas för var och en som i en äganderättsförteckning
har tagits upp som ägare till fast egendom, om inte något annat följer av
31 §. Ny lagfart behövs dock inte för den som redan har lagfart på samma
egendom.

Lagfart ska anses vara sökt på andra inskrivningsdagen efter det att tiden

för fullföljd av talan mot förrättningen har gått ut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 1973:101.