SFS 2020:366 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

SFS2020-366.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

hyresnämnder

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 11 §§ lagen (1973:188) om
arrendenämnder och hyresnämnder2 ska ha följande lydelse.

1 §3 En arrendenämnd som avses i 8 kap. 29 § jordabalken har till uppgift
att

1. medla i arrendetvist,
2. pröva tvist om förlängning av arrendeavtal vid jordbruksarrende,

bostadsarrende eller fiskearrende eller om villkor för sådan förlängning samt
tvist i fråga som avses i 9 kap. 14 § jordabalken eller vars prövning enligt
9 kap. 12 b, 17 a, 18, 21, 21 a, 31 eller 31 b §, 10 kap. 6 b § eller 11 kap.
6 b § samma balk ankommer på en arrendenämnd,

3. pröva fråga om godkännande av förbehåll eller annat avtalsvillkor som

avses i 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 §, 10 kap. 2�4 eller 7 § eller 11 kap. 2 § jorda-
balken eller 3�6 § lagen (1957:390) om fiskearrenden,

4. vara skiljenämnd i arrendetvist,
5. pröva frågor enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva

arrendestället.

Ett ärende ska tas upp av den arrendenämnd inom vars område fastigheten

ligger.

11 §4 Om ett ärende som har avskrivits enligt 10 § första stycket första
meningen rör en tvist som avses i 9 kap. 10 §, 10 kap. 6 b § eller 12 kap.
49 eller 54 § jordabalken, 22 eller 24 § hyresförhandlingslagen (1978:304),
5 § lagen (1957:390) om fiskearrenden, 2 kap. 10 § och 4 kap. 6 § bostads-
rättslagen (1991:614) eller 4 kap. 6 § lagen (2002:93) om kooperativ hyres-
rätt, ska nämnden återuppta ärendet på ansökan av sökanden. Ansökan görs
skriftligen inom tre veckor från den dag beslutet om avskrivning medde-
lades.

Om sökanden uteblir ännu en gång får ärendet inte tas upp på nytt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

1 Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283.

2 Lagen omtryckt 1985:660.

3 Senaste lydelse 2000:594.

4 Senaste lydelse 2002:95.

SFS

2020:366

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

SFS

2020:366

2

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emma Pleiner

(Justitiedepartementet)