SFS 2020:368 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

SFS2020-368.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om anläggningslagen (1973:1149)2

dels att 17 och 29 §§ och rubriken närmast före 17 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 29 a §, av följande lydelse.

Begäran om förrättning
17 §
3 En anläggningsfråga tas upp efter ansökan. Om det vid fastighets-
reglering har beslutats att en anläggningsfråga ska prövas enligt denna lag,
får frågan dock tas upp utan ansökan.

En anläggningsfråga får prövas gemensamt med en annan anläggnings-

fråga eller med en fastighetsbildningsåtgärd vid en förrättning. En sådan
gemensam förrättning får åter delas upp på skilda förrättningar.

Om det behövs vid en förrättning enligt denna lag får lantmäterimyndig-

heten besluta om prövning enligt 14 kap. 1 a § fastighetsbildningslagen
(1970:988).

29 §4 Förrättningskostnaderna ska, om ett anläggningsbeslut har medde-
lats, fördelas mellan ägarna av de fastigheter som ska delta i anläggningen
efter vad som är skäligt.

Om en förrättning har begärts enligt 20 a § eller 25 § tredje stycket väg-

lagen (1971:948) ska den som begärt förrättningen svara för förrättnings-
kostnaderna.

Om en förrättning har begärts enligt 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om

byggande av järnväg, ska den som begärt förrättningen svara för förrätt-
ningskostnaderna.

I övrigt tillämpas 2 kap. 6 och 7 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988)

på en förrättning enligt denna lag.

29 a § I fråga om möjlighet till indrivning av kostnader för registrering av
andelstal enligt 24 a § och för godkännande av en överenskommelse enligt
43 § ska 2 kap. 7 § fastighetsbildningslagen (1970:988) tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

1 Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.

3 Senaste lydelse 2001:892.

4 Senaste lydelse 2012:428.

SFS

2020:368

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

SFS

2020:368

2

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)