SFS 2020:373 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2020-373.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 28 kap. 8 och 9 §§ brottsbalken ska
ha följande lydelse.

28 kap.
8 §
2 Om den dömde allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter och det kan
antas att sådana åtgärder som övervakningsnämnden får vidta blir utan
verkan, ska nämnden begära att åklagare vid domstol för talan om att
skyddstillsynen ska undanröjas. �ven utan framställning från nämnden får
sådan talan väckas, om den dömde i ett fall som avses i 6 b § första stycket
allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt den behandlingsplan som
gäller för honom eller henne.

Talan ska anhängiggöras före prövotidens utgång.

9 §3 Om skyddstillsynen undanröjs, ska rätten bestämma en annan påföljd
för brottet och då ta skälig hänsyn till vad den dömde har undergått till följd
av domen på skyddstillsyn samt till böter eller fängelse som dömts ut enligt
2 eller 3 §. I ett sådant fall får rätten döma till fängelse på kortare tid än vad
som är föreskrivet för brottet. Har uppgift som avses i 2 a § andra stycket
eller 6 b § första stycket lämnats i domen ska rätten, om den dömer till
fängelse, beakta detta när straffets längd bestäms.

Om det inte finns tillräckliga skäl för att undanröja skyddstillsynen, får

rätten i stället besluta om åtgärd som avses i 7 §. En sådan åtgärd får inte
beslutas efter prövotidens utgång.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:119, bet. 2019/20:JuU37, rskr. 2019/20:259.

2 Senaste lydelse 1988:942.

3 Senaste lydelse 2016:491.

SFS

2020:373

Publicerad
den

29 maj 2020