SFS 2020:374 Lag om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

SFS2020-374.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri

parkering och gåva till anställda

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § I denna lag finns bestämmelser om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet
för vissa förmåner som erhålls på grund av tjänst.

2 § Förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen ska inte tas upp
till beskattning enligt inkomstskattelagen (1999:1229) trots vad som före-
skrivs om förmåner i 11 kap. den lagen.

3 § Förmån av gåva eller gåvor till en anställd ska till den del gåvornas
värde sammantaget uppgår till högst 1 000 kronor inte tas upp till beskatt-
ning enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Detta gäller utöver vad som
föreskrivs om förmån av gåva till anställda i 11 kap. 14 § första stycket den
lagen.

Första stycket gäller inte om en gåva lämnas i pengar.

4 § Förmån som är skattefri enligt denna lag ska inte heller tas upp till
beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta.

5 § Förmån som avses i denna lag är avgiftsfri enligt socialavgiftslagen
(2000:980), lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och lagen (1994:1744)
om allmän pensionsavgift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.
2. Lagen tillämpas när det gäller förmån av fri parkering på förmån som

lämnas efter den 31 mars 2020 och i övrigt på förmån som lämnas efter
ikraftträdandet.

3. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2020.
4. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för förmån av fri parkering

som har lämnats under perioden 1 april�31 december 2020 och för förmån
av gåva till anställda som har lämnats under perioden 1 juni�31 december
2020.

1 Prop. 2019/20:166, bet. 2019/20: FiU59, rskr. 2019/20:276.

SFS

2020:374

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

2

SFS

2020:374

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)