SFS 2020:375 Lag om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete

SFS2020-375.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid kort-
tidsarbete för stöd som

1. lämnas efter godkännande enligt 5 a § samma lag, och
2. avser arbetstagares arbetstidsminskning under stödmånader som

infaller under perioden 1 maj�31 juli 2020.

2 § För stödmånader som anges i 1 § får en arbetstagares arbetstids-
minskning, utöver vad som följer av 12 § lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete, uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid. Vid en sådan
arbetstidsminskning ska en arbetstagares löneminskning uppgå till 12 pro-
cent av ordinarie lön i stället för vad som anges i 13 § nämnda lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av juli 2020.
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för stödmånader som

infaller under perioden 1 maj�31 juli 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

1 Prop.2019/20:166, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:276.

SFS

2020:375

Publicerad
den

29 maj 2020