SFS 2020:376 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

SFS2020-376.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets

brottsbekämpande verksamhet

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:1024) om
Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet2

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 7�9 §§, och närmast före 7 § en

ny rubrik av följande lydelse.

1 §3 Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

1. skattebrottslagen (1971:69),
2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m.,

4. 4 kap. 6 b §, 14 kap. 1�4 och 10 §§ och 15 kap. 10�13 §§ brottsbalken,

om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket,

5. 9 kap. 1�3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med

Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skatte-
reduktion för hushållsarbete eller lagen (2013:948) om stöd vid korttids-
arbete,

6. 11 kap. 5 § brottsbalken,
7. lagen (2014:836) om näringsförbud,
8. folkbokföringslagen (1991:481), samt
9. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.
Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott

än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl
för detta.

Skyldighet att lämna uppgifter inom Skatteverket
7 §
Uppgifter som förekommer i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
folkbokföringsverksamhet eller verksamhet för utfärdande av identitetskort
för folkbokförda i Sverige ska lämnas till den brottsbekämpande verksam-
heten, om uppgifterna kan antas ha samband med misstänkt brottslig
verksamhet som avses i 1 § första stycket och som

1. innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer,

eller

2. sker systematiskt.

1 Prop. 2019/20:166, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:276.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:453.

3 Senaste lydelse 2019:317.

SFS

2020:376

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

2

SFS

2020:376

8 § Uppgifter som förekommer i Skatteverkets brottsbekämpande verk-
samhet och som kan antas ha särskild betydelse för ett ärende i en sådan
annan verksamhet hos Skatteverket som avses i 7 § ska lämnas till den
verksamheten.

Medan det pågår en förundersökning avgör förundersökningsledaren om

och i så fall när det är lämpligt att lämna uppgifterna.

9 § En uppgift enligt 7 eller 8 § som omfattas av sekretess ska inte lämnas
om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda
har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)