SFS 2020:377 Lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

SFS2020-377.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning

av skatt i vissa fall

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:99) om anstånd
med inbetalning av skatt i vissa fall

dels att 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

3 §2 Skatteverket ska återkalla anståndet helt eller delvis om den skatt-
skyldige begär det. Om de skatter och avgifter som anståndet avser har satts
ned, får Skatteverket återkalla anståndet i motsvarande mån.

Skatteverket får även återkalla anståndet helt eller delvis om
1. den skattskyldige har näringsförbud eller är försatt i konkurs,
2. beslutet om anstånd är felaktigt och felaktigheten beror på att den skatt-

skyldige har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, eller

3. det finns synnerliga skäl.
Om anståndet har återkallats enligt första eller andra stycket, ska

anståndsbeloppet betalas senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första
stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) som infaller närmast efter det att
30 dagar har gått från den dag då beslutet om återkallelse fattades.

5 §3 Utöver ränta enligt 4 § ska den som har beviljats anstånd enligt 1 eller
1 a § betala en avgift (anståndsavgift). Anståndsavgiften tas ut med
0,2 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med den
sjunde månaden efter att anstånd beviljats till och med den månad då
anståndsbeloppet ska betalas enligt 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje
stycket. Om anståndet har återkallats enligt 3 §, ska anståndsavgiften sättas
ned i motsvarande mån.

Anståndsavgiften ska betalas senast den förfallodag som avses i 1 § tredje

stycket respektive 1 a § tredje stycket. Om anståndet har återkallats enligt
3 §, ska anståndsavgiften betalas senast den förfallodag som avses i den
bestämmelsen.

Anståndsavgiften ska vid tillämpning av inkomstskattelagen (1999:1229)

behandlas som ränta enligt 65 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

5 a § Om ett nytt anstånd har beviljats för samma skatter och avgifter som
ett tidigare anstånd, får sådana kalendermånader då anståndsavgift inte ska
tas ut enligt 5 § första stycket vara sammanlagt högst sex kalendermånader.

1 Prop. 2019/20:166, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:276.

2 Senaste lydelse 2020:161.

3 Senaste lydelse 2020:206.

SFS

2020:377

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

2

SFS

2020:377

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.
2. Lagen tillämpas på anstånd som har beviljats från och med den 30 mars

2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)