SFS 2020:378 Lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

SFS2020-378.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete

dels att 38 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 36 a §, av följande lydelse.

36 a § Handläggande myndighet får besluta om kontrollbesök för att
kontrollera att en arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd är berättigad
till stöd. Kontrollbesök får bara genomföras i verksamhetslokaler och på
annan plats där arbetsgivaren bedriver verksamhet. Kontrollbesök får dock
inte genomföras i en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte
oväsentlig del användas som bostad.

Myndigheten får vid kontrollbesöket begära att en person som utför eller

kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet.
Myndigheten får vid besöket även ställa frågor om verksamheten. De upp-
gifter som lämnas får kontrolleras mot uppgifterna i ansökan om preliminärt
stöd och anmälan om avstämning.

Den som ska kontrolleras behöver inte underrättas om beslutet före

kontrollbesöket. Kontrollbesöket ska genomföras på ett sådant sätt att verk-
samheten inte hindras i onödan.

38 §2 Beslut enligt denna lag överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut enligt
5, 6, 7, 8 och 36 a §§ samt beslut om sådant anstånd som avses i 63 kap. 23 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) får dock inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:166, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:276.

2 Senaste lydelse 2020:207.

SFS

2020:378

Publicerad
den

29 maj 2020