SFS 2020:379 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

SFS2020-379.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

Utfärdad den 28 maj 2020

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § och 5 kap. 6 § säkerhetsskyddsför-
ordningen (2018:658) ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
För Regeringskansliet och utlandsmyndigheterna gäller endast 1 kap.
1�3 §§, 2 kap. 1�6 §§, 3 kap., 4 kap. och 5 kap. 3 och 5 §§ säkerhetsskydds-
lagen (2018:585) samt 1 kap. 4 och 5 §§, 2 kap. 1, 3 och 4 §§, 2 kap. 6 §
första stycket och 2 kap. 6 § andra stycket 1, 3 kap. 1, 3 och 10 §§, 5 kap.
och 6 kap. denna förordning.

För sådana kommittéer och särskilda utredare som avses i kommitté-

förordningen (1998:1474) gäller endast 2 kap. 5 §, 3 kap. och 4 kap. säker-
hetsskyddslagen samt 5 kap. och 6 kap. denna förordning.

5 kap.
6 §
Regeringen beslutar om placering i säkerhetsklass om inget annat
anges i 8�11 §§.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:379

Publicerad
den

29 maj 2020