SFS 2020:381 Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

SFS2020-381.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till

deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Utfärdad den 28 maj 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:819) om ersättning
till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

dels att 5 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 2 a §, av följande lydelse.

5 kap.
2 a §
Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får
inte lämnas till programdeltagaren för en tidsperiod för vilken deltagaren får
rehabiliteringspenning, rehabiliteringspenning i särskilda fall, hel sjuk-
ersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken.

4 § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ska
även minskas med de belopp som programdeltagaren för samma dag får

1. föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken, eller
2. lön eller andra anställningsförmåner från en arbetsgivare.
Om programmets omfattning är lägre än heltid ska minskning enligt första

stycket inte göras med de belopp som lämnas för resterande tid, upp till
heltid.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
2. Den nya bestämmelsen i 5 kap. 2 a § tillämpas inte på ersättning för

deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program som programdeltagaren
har anvisats till före ikraftträdandet.

3. För ersättning som avser deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt

program som programdeltagaren har anvisats till före ikraftträdandet gäller
4 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2020:381

Publicerad
den

29 maj 2020