SFS 2020:382 Förordning om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen

SFS2020-382.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för

Kustbevakningen

Utfärdad den 28 maj 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2019:84) med instruktion för
Kustbevakningen ska införas en ny paragraf, 10 a §, och närmast före 10 a §
en ny rubrik av följande lydelse.

Gränskontroll
10 a § Kustbevakningen får medverka i Europeiska unionens operativa
samarbete för förvaltningen av Schengenområdets yttre gränser enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den
13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om
upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:382

Publicerad
den

29 maj 2020