SFS 2020:383 Lag om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)

SFS2020-383.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om studiestödsdatalagen
(2009:287)

dels att 4, 6 och 16 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 § Personuppgifter får behandlas i Centrala studiestödsnämndens studie-
stödsverksamhet om det behövs för att

1. handlägga ärenden i den verksamheten,
2. administrera handläggningen,
3. förbereda handläggningen,
4. informera studiestödsberättigade om studiestödsförmåner och studie-

sociala förmåner,

5. ta fram och distribuera bevis om studiestöd för studier till studerande,

eller

6. anmäla oegentligheter inom studiestödsverksamheten till ett offentligt

organ som har att utreda eller beivra oegentligheterna.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får även behandlas

genom att lämnas ut till den registrerade själv, riksdagen och regeringen
samt, i den utsträckning skyldighet för Centrala studiestödsnämnden att läm-
na uppgifter följer av lag eller förordning, till andra. Personuppgifter som
behandlas enligt första stycket och som inte direkt pekar ut den registrerade
får också behandlas för att ge tillgång till vägledande avgöranden.

Regeringen får meddela föreskrifter om begränsningar av ändamålen i

första stycket och om i vilka fall behandling får göras med stöd av första
stycket 3. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om begränsningar av vilka personuppgifter som får behandlas
för ett visst ändamål.

4 a § Personuppgifter som behandlas enligt 4 § får behandlas även för
andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt
som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

6 §2 Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning
(känsliga personuppgifter) får med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning
behandlas av Centrala studiestödsnämnden för de ändamål som avses i 4 §
första stycket 1 och 6 och andra stycket samt 4 a §.

1 Prop. 2019/20:113, bet. 2019/20:UbU19, rskr. 2019/20:284.

2 Senaste lydelse 2018:1353.

SFS

2020:383

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

2

SFS

2020:383

För de ändamål som avses i första stycket får även personuppgifter som

avses i artikel 10 i samma förordning behandlas.

För ändamål som avses i 4 a § får dock personuppgifter som avses i första

och andra styckena behandlas endast om det är absolut nödvändigt för syftet
med behandlingen.

16 §3 Om återbetalning eller återkrav av studiestöd inte är aktuellt i ett
ärende om studiestöd, ska personuppgifterna i ärendet gallras senast tre år
efter utgången av det kalenderår då studiestöd senast beviljades i ärendet
eller ansökan om studiestöd avslogs. I annat fall ska personuppgifterna i
ärendet gallras senast två år efter utgången av det kalenderår då full betal-
ning skedde eller betalningsskyldigheten annars upphörde. Sådana person-
uppgifter i ärendet som kan ha betydelse i ett nytt ärende om studiestöd eller
som kan ha betydelse för återkrav av studiestöd i form av bidrag behöver
dock inte gallras förrän de inte längre kan ha sådan betydelse.

Personuppgifter som behandlas enligt 4 § första stycket 3 ska, i den

utsträckning de inte har tillförts ett ärende om studiestöd, gallras senast ett
år efter det att uppgifterna registrerades.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att personuppgifter får bevaras för arkivändamål av allmänt
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, statistiska ända-
mål eller för redovisningsändamål, även om föreskrifterna kommer att av-
vika från första stycket. Centrala studiestödsnämnden får också, trots första
stycket, i enskilda fall besluta att personuppgifterna i ett ärende om studie-
stöd ska bevaras, dock längst till dess att uppgifterna inte längre bedöms
nödvändiga för det ändamål för vilka de behandlas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2018:1353.