SFS 2020:385 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

SFS2020-385.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig

hjälp i brottmål

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 13 § lagen (2000:562) om
internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

5 kap.
13 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:89, bet. 2019/20:JuU40, rskr. 2019/20:274.

SFS

2020:385

Publicerad
den

30 maj 2020