SFS 2020:386 Lag om ändring i lagen (1957:688) om utlämning för brott

SFS2020-386.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 § lagen (1957:668) om utlämning
för brott2 ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:89, bet. 2019/20:JuU40, rskr. 2019/20:274.

2 Senaste lydelse av 27 § 2003:1158.

SFS

2020:386

Publicerad
den

30 maj 2020